Extra bijdrage woningbouw- vereeniging. Werkverochaf- fing. /geraamd Winstuitke ering electriciteits- bedrijf Nu de rente van voorschotten aan de woningbouw- vereenigingen is verlaagd tot 4% en de looptijd der leeningen is opgevoerd tot 75 jaar meent ons Colle ge dat de extra-bijdrage aan de woningbouwvereeni- ging"Idaarderadeeln in het exploitatie-tekort ad F.600,- kan vervallen. Voorgesteld wordt het bedrag voor steun aan wer^ loozen en arbeidsloonen in werkverschaffing te ver- hoogen tot F.22.000,- en bovendien op den kapitaal- dienst,ter bestrijding van de z,g.economische kos ten der werkverschaffing,een post aan te brengen van Fa5000,-.Nu de werkloosheid ook in deze gemeente steeds toeneemt komt het ons College voor,dat het uit een moreel oogpunt gezien,gewenscht en van De- lang is,dat ook in deze gemeente met werkverschaf fing een aanvang wordt gemaakt.Y/e hebben daarom uit gezien naar geschikte werkobjecten en hebben dit ten deele gevonden in het uitslatten van daarvoor in aanmerking komende vaarten?Als eerste object is ons oog gevallen op de vaart naar idaard,de z.g* Kromme sloot.Blijkens de bij de stukken overgeleg de begrooting van de Nederlandsche Heidemaatschap pij bedragen de kosten hiervan in totaal F.^650,-, waarvan een bedrag ad F.4300,- wordt/ voor arbeidsloonen.Wij stellen U voor dit werk in werk verschaffing te doen uitvoeren,onder toezicht van genoemde Heidemaatschappij. Zooals U bekend is,werd ingevolge contract door deze gemeente een extra-bijdrage verleend aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van F.4000,- ter wijl bovendien in een verhooging van het geldend tarief der hoogste belasting werd toegestemd,waar van de jaarlijksche kosten pl»m.F.2000,- bedragen? Dit contract eindigde met ingang van 1 Januari j«i Bij schrijven van Ged.Staten dezer provincie van 21 November j.l.2e afd.F.no.143 werd ons College verzocht Uwen Raad voor te stellen dit contract op nieuw voor den tijd van 5 jaar te continueeren. De extra-bijdroge zou dan van F.4000,- kunnenwor den teruggebracht tot F.3000,-.In een uitvoerig schrijven van 12 December j.l.is door Burgemeester en Wethouders aan Ged.Staten medegedeeld,datnu de financiën der gemeente in tegenstelling met die vr.j het P.E.B.in een steeds slechteren toestand komen te verkeeren,ons College geen vrijheid kon vinden Uwen Raad voor te stellen tot continuatie van be doeld contract.Ged.Staten hebben ons thans bericht, dat zij zich bij het besluit van Burgemeester en Wethouders zouden neerleggen,zoodat de gemeente voortaan de beschikking heeft over de volle winst- ui tkeering van het G.E.B. O.L. school Grouw. KAP IT AALDIENST De O.L.school te Grouw verkeert in zoodanigen toestand,dat verschillende werken als vernieuwing van de vloeren,restaureeren van muren en plafonds herstellingen "dan dak en schoorsteenen,absoluut noodzakelijk zijn.Bovendien zullen de schoolbahkor die niet meer aan behoorlijke eischen voldoen,ver nieuwd moeten worden.De gemeente-architect is van oordeel,dat in de eerstkomende jaren de kosten vc i onderhoud van deze school een aanzienlijk bedrag zullen vorderen. In

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 4