Punt V. In dit verband hebben wij ons afgevraagd,of het niet beter is de school zoodanig te herstellen,dat deze aan behoorlijke eischen voldoe}..Tevens zou dan kunnen worden overgegaan tot het aanbrengen van een installatie voor centrale verwarming.Mocht Uwen Raad zich met ons voorstel kunnen vereenigen,dan zullen de kosten van onderhoud van deze school in de toe komst beduidend lager zijn dan thans het geval is. Wij stellen U voor,voor bovengenoemd doel een geld- leening aan te gaan van F.13.000,-. Begrooting G.E.B. Wij stellen U voor aan den chef-mcnteur jaarlijks een bedrag van F.950,- te vergoeden voor het gebruik van een eigen auto,ten dienste van het bedrijf.Ge schat wordt dat voor het bedrijf 13.000 K.M.per jaar wordt gereden.Volgens de laatste wijziging van het Reisbesluit 1916 wordt door het Rijk voor het ge bruik van een eigen automobiel vergoed' 8 cent per afgelegden K.M.,met dien verstandedat v^or elke K.M. die in een kalenderjaar boven de 8000 K.M.wordt af gelegd,6 cent in rekening mag worden gebracht.Wordt in een kalenderjaar 13.000 K.M.afgelegd,dan zal de vergoeding dus bedragen 8000 x 8 ct plus 5000 x 6 ct is F.640,- plus F.301^,- is F,940,-.Neemt men daarbij aan,dat de auto in gebruik bij het G.EiB.aan meer dere slijtage onderhevig is,dan gewoonlijk,omdat hiermede voortdurend werktuigen en onderdeelen werden vervoerd en de Burgemeester en het Gemeentebestuur ten allen tijde de beschikking zullen krijgen over de door den chef-monteur aan te koopen auto tegen betaling van 6 ct.per K.M.komt ons de voorgestelde vergoeding ad F.950,- per jaar billijk voor. Ten aanzien van de ingezonden ontwerp-begreoting verzoeken Gedeputeerde Staten opvoering van het ta rief der schoolgelden.Volgens de bestaande verorde ning werd geheven: Bij een belastbaar inkomen van: voor O.L.cnd. voor U.L.ond. F. 8Ó0- 100C&,- 1201,- 1501,- 2001,- £501,- 3001,- 4001,- 5001,- t/m F.1000,- 1200,- 1500j- 2000,- 2500,- 3000,- 4000,- 5000,- en daarboven F. 3,75 4,50 5,25 6,- 5,50 9.- 12,- 15,- 18,- F. 7,50" 9,- 10,50 12,- 15,- 18,- 24,- 30,- 36,- 1 hierbij moet in aanmerking worden genomen,dat indien meer leerlingen uit hetzelfde gezin gelijktijdig dezelfde school bezoeken,voor een 2e leerling is verschuldigd 80% ,voor een 3e 60% voor een 4e 40% en voor een 5e 20% van deze bedragen. Gedeputeerde Staten eischen een meer progressie ve regeling.Wij stellen U voor een tarief in de verordening op te nemen als in bijgaand concept- Raadsbesluit tot wijziging op de heffing van school geld is opgenomen. (Zie bijlage no.I) De bovenvermelde degressieve heffing voor meer dere kinderen uit één gezin zal daardoor komen te vervallen,omdat een zoodanige heffing volgens de bestaande jurisprudentie niet de Koninklijke goed keuring zal kunnen verkrijgen. "De" ll II II II II

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 5