/lager Punt VI. Punt VII. Punt VIII. De beide laagste klassen zijn in verband daarmede iets verlaagd.Verder merken wij hieromtrent op,dat het schoolgeld moet worden berekend naar het "Belastbaar inkomen" volgens art«37 der wet op de Inkomstenbelas ting, dit is het zuiver inkomen verminderd met de wet telijk toelaatbare aftrek voor minderjarige kinderen. Iemand met een inkomen van F,1250,- zal met 5 minder jarige kinderen niet in de belasting vallen,met 4 kin deren in de eerste klasse van het tarief ad F.3,50 met 3 kinderen in de 2e klasse ad F.4,- per leerling enzoovoort Voor het U*L.onderwijs zijn de bedragen 50% hooger dan voor gewoon/onderwijs.Bij de thans bestaande schoolgeldregeling bedroeg dit percentage 100%. Bij het onderzoek der ontwerp-begrooting is door Ged.Staten o.m.opgemerktdat het percentage van de belasting cp vermakelijkheden dient te worden ver hoogd tot 20%.Bovendien is in den loop van het jaar gebleken,dat het wenschelijk is,dat enkele wijzi gingen van meer technischen aard worden aangebracht. In verband hiermede stellen wij U voor het hierbij - gaande concept-besluit te nemen.(zie bijlage II.) Presefatiegeld leden van den Raad. In meergenoemd schrijven van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd een oordeel uit te spreken over de verlaging van deze presentie-gelden tot F.3,- per lid en per vergadering. Waar het voorgestelde bedrag volgens onze meening een minimum vergoeding voor tijdverlies beteekent en geen rekening is gehouden met de noodzakelijke kosten van vervoer,meenen v/ij in zooverre het advies van Gedeputeerde Staten te kunnen volgen,dat het presentiegeld voor de leden woonachtig te Grcuw op F.3,- wordt gesteld,dat voor de leden te Roordahui- zum c.a.op F.3,50 en voor de leden te Warga en War- tena op F.4,- per vergadering. Bij Uw besluit dd.15 November 1934 is om advies in onze handen gesteld een verzoek van Mej.IJ.de Roosonderwijzeres in de hand/werken aa$ de U.L. school te Grouw,om verhooging van haar jaarwedde, alszoodanig.Deze jaarwedde is met ingang van 1 Mei 1933 bepaald op F,150,-,hetzelfde bedrag dat ook wordt genoten door de onderwijzeressen in genoemd vak aan de O.L.scholen,Bij nadere overweging komt het ons billijk voor,dat de jaarwedde van de onder wijzeres aan de U.L,school op een hooger bedrog wordt vastgesteld dan die van een vakonderwijzeres bij het gewoon lager onderwijs,in verband met het feit dat de lessen door oudere leerlingen worden gevolgd en dientengevolge meerder werk en vakkennis wordt gevraagd.Eenzelfde standpunt wordt ook ingenomen door het betrokken Hoofd der school en de Inspectrice van het lager onderwijs in de inspectie Dokkum. In verband met het bovenstaande stellen wij U voor de jaarwedde met ingang van 1 Januari 1935 te ver- hoogen met F.50,- en nader vast te stellen op F.200,- per jaar.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 6