Punt IX. Op 10 November 1934 verzonden wij aan de patroons die in 1935 belast werden met de onderhoudswerken voor deze gemeente,navolgend schrijvent In verband met den slechten financieelen toestand "der gemeente is het noodzakelijk,dat door ons be- "stuur alle pogingen in het werk worden gesteld om "tot vermindering der uitgaven te komen.Tal van uit- gaven moeten voortaan tot een aanmerkelijk lager "bedrag op de begrooting worden geraamd.Zoo ook de "post{Kosten van onaerhoud van gebouwen,bruggen,leer- middelenenz«Verschillende nota's wegens verrichte onderhoudswerkenwelke de laatste tijd bij ons inkwa men en waarop o.nunog al hooge uurloonen waren ver- meld,voor bepaalde werken zélfs uurloonen van F.O,75, F.0,85 en F»0,90,hebben cns genoodzaakt maatregelen in/1 overweging te nemen,die zouden kunnen leiden tot een aanmerkelijke bezuiniging.Bij toepassing „Y?1? bedoelde maatregelen zal het evenwel niet moge lijk zijn het thans geldende sijsteem van uitvoering van onderhoudswerken te handhaven.Waar wij evenwel van meening zijn,dat de thans geldende regeling, die tot grondslag heeft een billijke verdeeling der onderhoudswerken onder de daarvoor in aanmerking 'komende patroons in de gemeente,zoolang mogelijk 'moet worden gehandhaafd en in het vertrouwen,dat ook Gij tot de noodzakelijke bezuiniging zult willen ^medewerken,geven wij U in overweging er voor zorg ti^e dragen,dat bij de uitvoering van onderhoudswer ken der gemeente de uiterste zuinigheid vrordt be tracht en de kosten daarvan in geen enkel opzicht nw^^asn k°ven die welke aan particulieren voor de hierbedoelde werkzaamheden in rekening wordènge- "bracht." Naar aanleiding hiervan ontvingen wij van den Bond van Timmerlieden-patroons in Friesland een ver zoek, om mededeeling of genoemde uurloonen genoteerd waren door de Timmerlieden-patroons en indien dit inderdaad het geval was,een conferentie met het ge- /mogen meentebestuur Whouden. Hierop hebben wij bij brief van 3 December 1934 aan genoemde bond medegedeeld,dat de genoemde uur loonen niet door de georganiseerde timmerlieden patroons in deze gemeente in rekening waren gebracht, waarmede bedoelde organisatie o.i.voldoende is in gelicht waarom wij U voorstellen het adres voor ken nisgeving aan te nemen. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, Burgemeester. Secretaris w

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 7