De Raad der gemeente IDAARDERADEEL Besluit: vast te stellen navolgende: Verordening tot wijziging van de verorddning op de heffing eener belasting op toonee-lvertoonin- gen en andere vermakelijkheden» Artikel 1. In het le en 4e lid onder A.van artikel 3 wordt in plaats van "15%" telkens gelezen "20%". Artikel 2. Het laatste lid onder A.van artikel 3 wordt gelezen alsvolgt:Indien het bepaalde sub A.geen toepassing kan vinden,doordat geen entree wordt geheven is voor elk der daar genoemde vermakelijkheden,verschuldigd een vast bedrag van F.2,50,met uitzondering van: 1.de wedstrijden op Sint Nicolaas en St.Pieter te hou den buiten verlofs- of vergunningslokaliteiten,waar voor een vast bedrag is verschuldigd van E?.l,-. 2.het geven van muziek door zoogenaamde"strijkjes" waarvoor de belasting bedraagt F.10,- per maand en per "strijkje". Artikel 3. Het bepaalde in art,3,onder B.2° wordt gelezen als- volgt: indien geen entree wordt geheven een vast bedrag van F.5,- per dag,met uitzondering van gesloten danspar tijen waarvoor de tijdsduur hoogstens een uur bedraagt hiervoor is een belasting verschuldigd van F.l,- per vergunning. Artikel 4. In artikel 3 onder B.5°wordt inplaats van"FiO,25 per M2" gelezen"F.O,15 per M2"* Artikel 5* Leze verordening treedt in werking met ingang van den dag der goedkeuring.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 8