i) j De RAAD der gemeente IDAARDERADEEL Besluit j vast te stellen navolgende: Verordening tot wijziging van de verordening op de Keuringsdienst van vee en vleesch in de gemeente Idaarderadeel. /der Artikel I. Na artikel 7 wordt ingevoegd een nieuw artikel luidende: "Artikel 8" Behoudens het bepaalde in artikel 9 der Vleeschkeurings- "wet is een ieder,die vleesch in de gemeente invoert,ver- "plichtdaarvan ten spoedigste kennis te geven ten buree- "le van den Keuringsdienst en dat vleesch zonder oponthoud "vanaf de grens der* gemeente langs één der door of vanwege "Burgemeester en Wethouders aan te wijzen wegen,naar door "of vanwege Burgemeester en Wethouders aan te wijzen plaats "te vervoeren,alwaar het op de in artikel 6 vastgestelde "uren aan het daarin bedoelde onderzoek zoo spoedig moge- "lijk wordt onderworpen. Van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde is "uitgezonderd: vleesEhdat per spoor de gemeente wordt ingevoerd; "b.vleesch,dat per postpakket in de gemeente wordt inge- voerd". Artikel II. Na artikel 27 wordt ingevoegd een nieuw artikel luidende: "Artikel 27a" 1.Doorvoer van vleesch door de gemeente,tenzij met open bare middelen van vervoer,is alleen geoorloofd,indien het vervoer zonder oponthoud vanaf de grens der gemeen te langs eén der door Burgemeester en Wethoudersaan te wijzen wegen geschiedt en het vleesch is verpakt en de verpakking is voorzien van duidelijke adressen; 2.Onverminderd het bepaalde in artikel 35 der Vleesch- keuringswet is het in de gemeente verboden vleesch,niet op de plaatsen,bedoeld in artikel 36 der verordening op den Keuringsdienst van vee en vleesch,van de stempel- merken,der gemeente Idaarderadeel,voorzien te verkoopen, te koop aan te bieden,af te leveren,ten geschenke te geven,te vervoeren of te doen vervoeren. Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing op vleesch,dat krachtens de bepalingen in artikel 8, wordt vervoerd naar een/door of vanwege Burgemeester en Wethoudersaan te wijzen plaatsen en op vleesch, dat overeenkomstig de bepalingen van artikel I(bovenbe- doeld) of met openbare middelen van vervoer wordt door gevoerd door de gemeente." w

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 11