Artikel III. Artikel 33 wordt alsvolgt gelezen: "Hij die handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 7j8,9,10,11,14,20,21,25,27,27a,28,31 en 32,of met de krach- ^tens artikel 10,3e lid gestelde voorwaarden,wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van "ten hoogste vijf en twintig gulden." Artikel IV. Deze verordening treedt in werking op den dag harer af kondiging. Aldus vastgesteld in de openbare vergode- ring van den RAAD der gemeente IDAaRDERADEEL van 31 Januari 1935. Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 13