De RAAD der gemeente IDAARDERADBEL Besluit: t: vast te stellen navolgende: Woningverordening voor de gemeente Idaardëradëei... Artikel I. De-eerste alinea van art.24 zal worden gelezen als- volgt a "Onder de beganegrondvloeren van gebouwen.,waarin op_ de begane grond woon- of werkruimten^of andere verblijf plaatsen voor menschen voorkomen, moet een waterdichte bodemafsluiting van metselwerk of cem'entbeton worden aangebracht. Bij uitvoering in metselwérk moet deze afsluiting bestaan uit ten minste 1 platte laag; steen,kwaliteit gebakken klinker,waarover een laag sterke mortel ter dikte van tenminste 0.02 M,samengesteld uit ten minste 1 maatdeel cement op 3 maatdeelên rivierzand. Bij uitvoering in cementbetón moet deze afsluitlaag bestaan uit een laag beton,ter dikte van ten minste 0.05 M,samengesteld uit ten minste 1 maatdeel cement op 2 maatdeelen rivierzand en 3 maatdeelen grind. In beide gevallen moet de afsluitlaag worden over- gekwast met enkel cement. Van hetbepaalde -in de eerste alinea kan geheele of gedeeltelijke vrijstelling worden verleend,indien de byzondere conètructie van den vloer reeds een voldoend waterdichte afsluiting vormt,of indien de grond onder de vloer uit,een zuivere zandlaag bestaat ter dikte van tenminste 0.3.5 M.terwijl dan de bodem tot op 0.40 M. beneden deze' zandlaag geen veen of andere organische stoffen mag bevatten. De. bovenkant van de in dit artikel genoemde bodem afsluiting,mag met inachtneming van het bepaalde in de ^laatste-alinea van art.26,in geen geval meer dan 0.20 M. beneden den bepaalden grondslag van het tegen het ge bouw aansluitende terrein; zijn gelegen, Aan den gemeente-architect moettenminste 3 dagen voor dat de houten vloeren worden gelegd,schriftelijk kennis worden gegeven,van. de voltooiing van de in dit artikel bedoelde bodemafsluiting. Artikel II. Deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den RAAD der gemeente IDAAR- DSRADEEL van 31 Januari 1935. Voorzitter. Secretaris. Verordening tot wijziging van de Bouw- en

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 15