Aan He eren Leden van den RAAD der gemeente IDAARDERADSEL Hierbij roep ik U op tot het houden van een Raadsver gadering op DONDERDAG,31 Januari 1935,des voormiddags 9 uur. GROUV/,25 Januari 1935. De BURGEMEESTER, Punten van behandeling. I.Notulen. Ho Mededeelingen. III.Uitloting aandeelen geldleening. IV.Voorstel tot wijziging van de verordening op de Keurings dienst van vee en vleesch. V.Wijziging van het Reglement van Politie. VI.Voorstel tot wijziging van de Bouwverordening. VII.Voorstel tot het in gebruik geven van gemeentegrond voor het plaatsen van een benaine-pcmpinstallatie. VIII.Regeling belooning van den grafdelver te Warga. IX.Behandeling der gemec-nte-begrootingen. X.Voorstel tot het nemen van een besluit tot afsluiting van de Raadhuisstraat te Grouw voor motorrijtuigen en rijwielen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 1