GR0UW,25 Januari 1935. Punt IV. In Uwe vergadering van 12 April 1934 is besloten tot het heffen van keurloon op ingevoerd vleesch.In verband met de practische uitvoering dezer heffing is het noodig gebleken dat in de Verordening op de Keuringsdienst van vee en vleesch (no.24)enkele bepalingen worden opgenomen,die een nauwkeuri ge naleving van genoemde heffingsverordening waar borgen. V/ij stellen U derhalve voor,in de plaats van het bij Raadsbesluit dd.26 Juni 1934 ingetrokken artikel 8 dier verordening een nieuw artikel 8 vast te stellen en na artikel 27 op te nemen een nieuw artikel 27a,terwijl dan artikel 33 moet worden aan gevuld met de strafbaarstelling van deze nieuwe artikelen, een en ander overeenkomstig bijgaand concept-besluit(bijlage 1) Punt VI. Wijziging Bouwverordening. Het voornemen bestaat een geheel nieuwe bouwverordening voor deze gemeente vast te stellen,welke wordt samengesteld aan de hand van een concept van de Bond van Hoofden van Ge meentewerken op verzoek van de afdeeling Friesland van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. Aangezien met de behandeling,vaststelling en goedkeuring nog geruime tijd is gemoeid achten wij het gewenscht dat de bestaande verordening(no,18)nog wordt aangevuld met een van debelangrijkste artikelen van de nieuwe concept-verordening (Zie bijgaand concept-besluit,bijlage no.2) De bedoeling van deze wijziging is te voorkomen,dat de grondslag onder de woningen,onvoldoende wordt opgehoogd en om de afsluiting met sintels,als voorgeschreven in de bestaande bouwverordening,te vervangen door een 35 c.M.dikke laag zand of een waterdichte bodemafsluitingl Het is ontoelaatbaardat onder de vloeren der woningen 's winters water staat,terwijl gedurende het geheele jaar de grondslag te vochtig blijft,Dit gee-ft vochtige,zeer ongezon de woningen en door het snelle rotten van de houten vloeren, nog verergerd door de in deze gemeente uiteraard veel voorko mende zwamvorming,ontstaan zeer hooge onderhoudskosten,welke de financieele voordeel&n van het nal&ten van de in deze wij ziging voorgestelde maatregelen spoedig overtreffen. In de bestaande bouwverordening is voorgeschreven het op- hoogen tot 10 c.M.boven de ter plaatse hoogst bekende waterstands dit is beslist onvoldoende,omdat door het ophoogen der erven en terreinen de afwateringsvoorwuarden veranderen en de grond waterstand hooger wordt.Bodemefsluiting met sintels werd vroe ger algemeen toegepast,maer kan in geenen deele de droge lig ging van de bovenvloeren bevorderen en wordt dan ook thans al gemeen afgekeurd. De in de laatste alinea opgenomen verplichting om den ge meente-architect tijdig kennis te geven van het aanbrengen van de bodemafsluiting is noodzakelijk,ter wille van een goede controle. Punt VII. Gebruik gemeentegrond. Door de N.V.American Petroleum Company te 's Gravenhage wordt verzochtgebruik te mogen maken van een gedeelte van de "Nieuwe kade" te Grouw tot het plaatsen van een meetpomp voer benzine met de noodige pijpleidingen. Het is de bedoeling deze pomp te plaatsen op de uiterste hoek van de oostkant van de kade tegenover de woning van den heer G.Duiker;het reservoir komt in particulier terrein.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 3