AFSCHRIFTAan den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Mijne Heeren! De Financieele Commissiein wier handen om advies zijn gesteld de verschillende begrootingen voor 1935,heeft de eer Uw College het volgende te rapporteeren: Gemeente-begrooting;Begrooting G.E.B. Behalve de door Burgemeester en Wethouders voorgestel de algemeene salaris-verlaging van 4 stelt de meerderheid van de Commissie Uw College voor,de belooningen van de weg werkers reinigers plantsoen-tuinman en brugwachters met nog 4 te verlagen en het uurloon van de losse werklieden te bepalen op f 0.35. De minderheid wenscht niet verder te gaan dan de door Burgemeester en Wethouders voorgestelde verlaging van 4 der salarissen en loonen boven f 1000.- per jaar,ter wijl B»ij het uurloon van de losse werklieden op f 0.40 wil handhaven. Hoofdstuk IIGemeente-begrooting Waar geen verteringskosten voor de leden der stem- bureaux zijn uitgetrokken (de reden daarvan is bekend) is de Commissie unaniem van oordeel,dat het presentiegeld daarvoor behoort te worden gesteld op f 6.- per lid en per zitting. Hoofdstuk IV.Gemeentebegrooting. Met voldoening constateerde de Commissiedat de post "Subsidiën aan de vereenigingen van het Groene Kruis" in de aangeboden ontwerp-begrooting met een behoorlijk bedrag is verhoogd. Hoofdstuk VIII,par.2 ,Kapitaaldienst Gem.begrooting Ten aanzien van de voorgestelde verbouw van de o.l. school te Grouw oordeelt de Commissie het wenschelijk,dat de leden van den Raadalvorens een definitief besluit wordt genomen,zich ter plaatte onder deskundige voorlich ting,van den toestond der school op de hoogte stellen. Grouw,19 Januari 1935 De Financieele Raadscommissie van Idaarderadeel (get) A.Sjollema D.L.van der Schaaf) Leden Jan Boersma Voor afschrift conform, De Secretaris van Idaarderodeel

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 7