De RAAD der gemeente IDAARDERADEEL; Overwegende,dat het kruispunt van de wegen Raadhuis straat - Hoofdstraat te Grouw een voortdurend gevaar op levert voor de vrijheid en de veiligheid van het verkeer dat het in verband hiermede gewenscht is,dat de Raad huisstraat van de hoek nabij het Gemeentehuis wordt af gesloten in de richting van de Hoofdstraat voor motor rijtuigen op meer dan twee wielen,voor motorrijtuigen op twee wielen en voor rijwielen; dat het verkeer tengevolge van deze afsluiting geen ernstige belemmering zal ondervinden; Gelet op de artikelen 8 en volgende van het Motor en Rijwielreglement,alsmede op de artikelen 36 en 37 van de Motor- en Rijwielbeschikking; Besluit de Raadhuisstraat te Grouw,vanaf de hoek bij het Gemeen tehuis in de richting van de Hoofdstraat af te sluiten voor: a.motorrijtuigen op meer dan twee wielen; b.motorrijtuigen op twee wielen en c.rijwielen. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den RAAD der gemeente IDAARDE RADEEL van 31 Januari 1935, Voorzitter. Secretaris Zijnde dit besluit op de in deze gemeente gebrui kelijke wijze ter kennis gebracht van de weggebruikers op 1935. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, De Secretaris, De Burgemeester,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 9