vast te stellen de navolgende: Verordening,regelende de bebouwing van de terreinen, v/elke zijn begrepen in het uitbreidingsplan op de per - ceelen,kadastraal bekend gemeente Grouw,Sectie A.nos. 2957,2958 en 2850. Artikel 1. Onverminderd de in de Bouwverordening opgenomen voorschriften, betreffende de wegen,open erven en terreinen,gelden voor de be bouwing van de in dit uitbreidingsplan begrepen terreinen,de volgende bepalingen: Artikel 2. De in het vorig artikel genoemde terreinen zijn bestemd voor open bebouwing,waaronder wordt verstaan het bouwen van vrij staande woningen of blokken van hoogstens twee woningen. Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan,dat aan de straat welke evenwijdig loopt aan de Paviljoenstraat gesloten bebou wing wordt toegepast. Burgemeester en Wethouders kunnen bij de bebouwing van de per- ceelen op den hoek van twee straten en de onmiddellijk daaraan grenzende perceelen nadere voorwaarden stellen,betreffende het afsluiten van het doorzicht naar de achtererven. Artikel 3, Bij de bebouwing moeten de voorgevelrooilijnen,welke op het plan van uitbreiding zijn aangegeven,worden in acht genomen. Voor het plaatsen van gebouwen achter die rooilijnen kunnen Burgemeester en Wethouders toestemming verleenen. Artikel 4« Tusschen de zijgevel en de erfscheiding moet een onbebouwde en onoverdekte bij het erf van het gebouw behoorende open ruim te blijven,waarvan de breedte ter weerszijden ten minste moet bedragen: 2 M,op het gedeelte van het uitbreidingsplan dat is aangege ven met de letter A, 2/8 M.idem met de letter B, Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan,dat op een afstand van minstens 4 M,achter de rooilijn,de open ruimte aan één zij de van de woning met hoogstens 1 M»wordt verminderd. Artikel 5. Het isverboden,op de in dit uitbreidingsplan begrepen terrei nen, fabrieken of pakhuizen te bouwen of de opgerichte gebouwen geheel of gedeeltelijk daartoe in te richten,te gebruiken of te laten gebruiken. Burgemeester en Wethouders kunnen onder nader vast te stellen voorwaarden,vergunning verleenen tot het bouwen,inrichten of gebruiken van werkplaatsen,garagebedrijven en winkelhuizen. Artikel 6. Het is verboden op deze terreinen gebouwen op te richten,wel ke twee of meerhoven elkaar gelegen woningen bevatten of be staande woningen te splitsen in twee of meer boven elkaar gele gen woningen. De RAAD der gemeente IDAARDERADEEL; Besluit: V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 13