Artikel 7. De gevels der vrijstaande woningen of blokken,grenzende aan de voorgeschreven open ruimten tusschen de gebouwen moeten be hoorlijk afgewerkt zijn en overeenstemmen met de voorgevel; zij mogen in geen geval blinde muren zijn. De bouwvergunning voor een blok van twee of meer woningen wordt geweigerd,wanneer een blok niet in zijn geheel zal worden uitgevoerd. Artikel 8 De Woningen moeten worden "afgesloten met hellende daken. Artikel 9. Het niet bebouwde gedeelte der perceelen moet als tuin worden aangelegd en alszoodanig in ordelijke staat worden onderhouden Uit een oogpunt van welstand kunnen nadere eischen worden ge steld,omtrent het gebruik van het erf» Uitbouwen aan de achtergevels der woningen of vrijstaande bijgebouwde schuurtjes of hokken mogen gezamenlijk geen groote- re oppervlakte hebben dan 12 M2. Artikel 10. Het is verboden op de erfscheidingen van de terreinen onder ling en van de terreinen met den openbaren weg,afscheidingen te maken,hooger dan 1.10 M.boven het terrein.Dit verbod is niet van toepassing op de erfscheidingen,welke meer dan 8 M.achter de' rooilijn worden geplaatst en welke mogen worden gemaakt tot een hoogte van ten hoogste 2 ivi.boven het terrein. Artikel 11. Het gebruik van asbest-cementplaten en leien,van cementpannen alsmede van gegolfd gegalvaniseerd ijzeren platen als dekkings materiaal is verboden. Artikel 12, 1.Het is verboden;voorzoovêr zulk een verbod niet reeds begre pen is in art.6,eerste lid onder a der Woningwet,op de in het plan van uitbreiding begrepen gronden te bouwen,anders dan met inachtneming van de bepalingen dezer verordening. Onder bouwen wordt verstaan,hetgeen daaronder blijkens het betreffende artikel der Bouwverordening wordt begrepen. 2.Het is den eigenaar,den beheerder en voorts ieder,die krach tens eenig zakelijk recht,bezit daaronder begrepen,de be schikking heeft over de na te noemen onroerende goederen,ver boden de in het plan van uitbreiding begrepen gronden,zoomede de daarop opgerichte gebouwen en erfscheidingen te doen ver- keeren in een toestand,die in strijd is met eén of meer be palingen dezer verordening. Artikel 13. Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel van "Bebouwingsvoorschriften der gemeente Idaarderadeel,Oosterveld 1935" Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van de. RAAD der gemeente IDAARDERADEEL den 4 Maart 1935. De Voorzitter, De Secretaris, ,1.S,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 15