j I i Aan Heeren Leden van den RAAD der gemeente IDAARDERADEEL. Hierbij roep ik U op tot het houden van een Raadsver gadering op MAANDAG,4 MAART 1935,des voormiddags 9)2 uur. GROUV/,28 Februari 1935. De BURGEMEESTER, Punten van behandeling. I. Notulen, II. Mededeelingen. III. Vaststelling van het bedrag der jaorlijksche vergoeding ingevol ge art.205,10e lid der Lager-Onderwijswet 1920 aan het Bestuur der VereenigingMschool met den Bijbel" te Wartena. IV. Verzoeken om voorschot ingevolge art.101 der Lager-Onderwiiswet 1920 voor 1935. V. Verzoek van (LTilma te Grouw om tegemoetkoming ingevolge art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920. VIVaststelling kohier hondenbelasting. VII» Bezwaarschrift van TjlBosma te Wartena inzake het weigeren van een bouwvergunning door Burgemeester en Wethouders. VIII. Vaststelling van een plan van uitbreiding voor Grcuw "Ooster- veld" IX. Voortstel tot onderhandsche verhuring van het z.g.Pastorieland te Warga. X.Voorstel tot conversie van geldleeningen tot een bedrag van F.106.000,-. XI. Voorstel tot beplanting van de daarvoor in aanmerking komende wegen met boomen en heestersc

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 1