2.Twee zijstraten ontmoeten den Wandelweg onder een niet haokschen hoek;dit is lastig voor het verkeer,terwijl op de aldus gevormde bouwperceelen,vrijwel niet een gebouw is te projecteeren,dat behoor lijk aansluit bij de aangrenzende perceelen,of dat vanuit beide aan grenzende straten gezien een behoorlijke gevel vertoont(Men verge lijke de kruispunten van den Wandelweg met den Drachtsterweg) 3.Op niet minder dan drie(het gunstigste geval genomen)plaatsen langs den Wandelweg en acht plaatsen langs de geprojecteerde straten wordt den wandelaar een blik gegund op de achtererven van meerdere woningen.Het effect hiervan kan men beoordeelen op den Wandelweg tusschen de Paviljoenstraat en de le Oosterveld^straat. 4.Verschillende bouwperceeltjes hebben een ongunstige vorm of de zijmuren van de woning kunnen niet evenwijdig aan de perceelschei dingen worden geplaatst. In verband met het bovenstaande hebben wij den gemeente-archi tect opgedragen een nieuw plan te ontwerpen,hetwelk hierbij ter vast stelling wordt aangeboden. hierbij is getracht,met het behoud van een zoo groot mogelij ke dichtheid van bebouwing,als met een behoorlijke volkshuisvesting vereenigbaar is en in dat opzicht dus rekening houdend met de be perkte beurs van de meeste personen,die een huisje op het Oosterveld bouwen,een ontwerp te maken,waarin de fouten van het bestaande plan wordenvermeden of verkleind.Een dergelijk klein terrein als het on derhavige waarbij men in verschillende opzichten is gebonden,biedt zoowel slechts weinig mogelijkheden tot verkaveling als tot ver fraaiing; eenige afwisseling is aangebracht door het plaatsen van een aantal boomen in de binnenstraat en door daar de rooilijn te laten verspringen.Veraer is er rekening mee gehouden,dat de minimum - diepte van een bouwterrein zoo mogelijk niet kleiner dan 20 M0moet worden gesteld;dat het niet gewenscht is,dot de bebouwing langs den Wandelweg door zijstraten wordt onderbroken,terwijl langs dien weg de voorgevels zooveel mogelijk evenwijdig daaraan moeten worden ge plaatst en dat de mogelijkheid open moet blijven,dat in de toekomst hier een tweede toegangsweg tot het Oosterveld tot stand kan komen, omdat de bestaande toegang onvoldoende moet worden geacht. Om deze laatste reden is de straat,welke even ten Oosten van het snijpunt van de Paviljoenstraat met den Drachtsterweg vanaf de eerste straat in Zuidelijke richting gaat,bepaald op een breedte van 12 M.(rijweg breed 6 M.met ter weerszijden een onverharde berm van 3 M.waarin boomen staan of kunnen worden geplant.De benoodigde grond is reeds vanaf de Paviljoenstraat tot aan de Zuidzijde van de Molen straat in het bezit der gemeente of kan door ruiling worden verkre gen. Zoolang de aansluiting op een straat aan de Zuidzijde van de Grondaan nog niet wordt gemaakt is het natuurlijk niet noodig,de verharding op 6 M.breedte te brengen en kon de overtollige opper vlakte voor andere doeleinden worden gebruikt(beplanting,parkeer- terreintje voor het Oosterveld). Vanaf deze straat loopt een straat in Oostelijke richting, dus evenwijdig aan de Paviljoenstraatom later haaks om te buigen en op deze straat uit te komen.Een rijbreddte van 5 M.is vsor een dergelijke woonstraat voldoende te echten.Over een lengte van 30 M, is de straat aan één zijde verbreed met een strook van 3 M.;het is de bedoeling,dat deze oppervlakte wordt bezood en dat daarin enkele boomen worden geplant. De Wandelweg is geprojecteerd op een verhardingsbreedte vara 2.20 M,met voorlangs de bouwterreinen een groene berm ter breedte van 3,40 M. De op de teekening geplaatste dwarsprofielen geven de indee ling van de straten aan. Langs den Wandelweg en over het gedeelte ven de binnenstraat, dat met de strook van 3 M.is verbreed,is de rooilijn zoodanig aan gegeven,dat een voortuig ter diepte van 5 M.®ntstast,langs de ande re straten is deze maat 4 M.In de bijgevoegde bebouwingsvoorschrif ten is een bepaling opgenomen,dat erkers en andere uitbouwen in dit complex niet voor de rooilijn mogen worden geplaatst. "De"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 7