De diepte van de bouwterreinen bedraagt in dit plan: voor 5 bouwperceelen ongeveer 16 M; 6 18 12 'i 20 10 22 Voor het bouwen van een woning zal men dus voortaan meer opper vlakte terrein moeten koopen,dan hier de laatste jaren het geval was en wel gemiddeld 20 meer,Daar staat echter tegenoverdat de oppervlakte der bestratingen ten opzichte van het bestaande plan met ongeveer 20 is verminderd. De eigenaar van het betrekkelijke terrein is,voordat hij het per ceel heeft gekocht ,op zijn verzoek ingelicht over de behandeling, waaraan het stratenplan zal worden onderworpen en eveneens over de vermoedelijke gevolgen daarvan,terwijl de Inspecteur van de Volks gezondheid het nieuwe plan belangrijk gunstiger heeft beoordeeld dan het bestaande. GROUW,22 Februari 1935. Burgemeester en Wethouders van Idaerderadeel Burgemeester. Secretaris T

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 9