Aan 1 ;- t J Heeren Leden van den RAAD der gemeente v IDAARDERADEEL, Hierbij roep ik U op tot het houden van een Raadsver gadering op ZATERDAG 20 April 1935,des voormiddags te 9/2 uur. GROUW,11 April 1935. De BURGEMEESTER, Punten van d eh ande ling. w I.Notulen. II.Mededeelingen. III «Benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid voor het Hoofdstem bureau voor de stemming van leden van den Gemeenteraad. -J- IV»Benoeming van leden der Schattingscommissie voor de Rijksinkomsten belasting. v. V.Voorstel tot onderhandsche verhuring van een gedeelte van het z.g, Pastorieland te Warga. VI.Voorstel tot wijziging der verordening regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging der gemeente-veldwachters ^^11.Voorstel tot wijziging van het Ambtenarenreglement. VIII.Vaststelling kohier rioolbelasting 1935. IX.Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met Réde Beer te Roor- dahuizum inzake de huur van een noodsluchtplaats met cadaverberg- p laats X.Voorstel om aan H.M.de Koningin een verzoek te richten,om een be sluit te nemen tot het vaststellen van een verlaging van het maxi mum aantal vergunningen en verloven ingevolge de Drankwet XI.Voorstel om een adres van de Friesche Bond van Hotel,Caf4 en Socie- teithoudersom verlaging van het tarief der verordening tot heffing van vergunningsrecht voor kennisgeving aan te nemen* XlI.Wijziging der gemeentebegrooting en Armvoogdijoegrooting van V/arte- na, dienstjaar 1934.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 13