GROUW,11 April 1935. Punt III. Leden Hoofdstembureauj ÏÏÏKV°ng? de Kieswet het aantal leden en plaatsvervan- n-i®den van het Hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van den Raad 3 bedragen. In verband hiermede stellen wij U voor te benoemen: a. als lid de Heer J.Postma te Grouw b. als plaatsvervangend lid de Heer S.Dijk te Grouw. Punt IV, Punt V. Punt VI, Schattingscommissie Aanbevolen worden de aftredende leden,de Heeren: H.Ferwerda te Roordahuizum, H.Hoeneveld te Grouw C.Wartena te Wgrtena Th.P.Zwart te Warga Ye5hur^ng van een klein gedeelte van het z.g.Pastorie- land aan den heer P.Zwart te Warga geschiedde tot nu toe vin dI prijs van F*3>" per jaar.Wordt op verzoek van belanghebbende voorgesteld deze grond tot wederopzeg ging te verhuren tegen de prijs van F,3,- per jaar. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken wordt verzocht 1SSf? VSn de gemeente-veldwachters vast te stellen wa-rhïï SmS f e?n d00r ziine Excellentie ontworpen regeling S nS™ salaris-normen worden bepaald op F. 1300.- tot wAon J®a?»te/verhoogen voor het bezit van het ge- h f hSt JP!T(zonde1, aanteekening)met F.25,- en voor net bezit van dat diploma met aanteekening met F.50,-.als- mede een bedrag van ten hoogste F.30,- voor gebruik van een dtffpn1J\iel-VeYder-F'100»" V00r ge*ruik eisen kïee- tusfl kindertïeïs|irje geneeskundiSe «handeling en «ven- inFei?pïvLd? tnGn^ geldende gemeentelijke regeling na de ■pi K glSg vsn 4 bedragen de normen F. 1536,- tot f™k]pp^SeVenS F*5?>-,v00r politiediploma en vrije uni- lormkleeding en schoeisel geschat op F. 100,- oer iaar nieuwe rt dWachters,dezer gemeente zal die voorgestelde hPtïIS regellng een belangrijke achteruitgang in salaris tp^!nenen,Wa °r de Dez°ldiging van deze categorie amb- tot°dfp ^g^stige verhouding zal komen te staan dezp ïpmpt?+ overige gemeentepersoneeltemeer omdat in toelafp LgeöK Vrije geneeskundige behandeling en kinder toelage a<_,n de ambtenaren wordt verleend. fppni?p+?a£Ste ïeJde emolumenten zijn door den Minister facuitatief gesteld.De vergoeding voor gebruik van eigen rii- Ui ZtlkQ blJ Raadsbesluit van 11 December 1933 werd in- HoPwPien ™?n?cht Excellentie te zien gehandhaafd. la?6!, J in principe tegen het verleenen van kindertoe- de /nS+° bekend is dat de meerderheid van als Pfll? standpunt inneemt,meenen wij toch in dit speci- toelage^te verleeneny°0rSt,6llen 0m 86n de «"ter6Pae2e rtJHiZTChien+eChter uitd™kkelijk te zien uitgesproken toelae-p geenaanleiding zal zijn om bedoelde kinder- te?w?f? overige gemeentepersoneel te verleenen, bij eventueele volgende algemeene besluiten tot sa- r-jPT, aglng öe bedoelde kindertoelage voor deze categorie der ambtenaren het eerst voor vermindering of afschaffing in aanmerking zal komen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 15