Op grond van vorenstaande stellen wij U voor de salaris sen der veldwachters als volgt vast te stellens Jaarwedde F.1300,- - F.1700,- met 8 jaorlijksche ver hoogingen van F.50,-5voor politiediploma met aanteekening F.50,-ivoor dat zonder aanteekening F.25,-;rijwieltoela- ge F.25,kindertoelage volgens Rijksregeling(voor ieder kind kind beneden 18 jaar 3 van de jaarwedde met een minimum van F.60,- per kind)benevens vrije geneeskundige behandeling.De eventueele vergoeding voor gebruik van eigen roeischouw te bepalen op F.20,- per jaar. (bijl.l) Punt VIII Wijziging Ambtenarenreglement. In het Rijksambtenarenreglement ms bepaald dot bij ver mindering van personeel in overheidsdienst de onvrijwilli ge afvloeiing van dat personeel geschiedt in een bepaal de volgorde waarbij de gehuwde ambtenaresniet kostwin- ster,voorrang heeft bij de overige ambtenoren,terwijl ook daarin is opgenomen de bepaling dat gehuwde vrouwen voor aanstelling tot ambtenaar slechts in aanmerking kun nen komen wanneer de ambtelijke werkzaamheden worden verricht in de echtelijke woning of in een lokaliteit welke binnenshuis gemeenschap heeft met die woning en wan neer dit door het bevoegde gezag voor een speciaal geval wordt bepaald b.v.als bijbetrekking. Deze voorschriften wenscht de Minister van Binnenland- sche Zaken bij brief dd.ll Januari 1935 ook opgenomen te zien in de reglementen van de gemeenten. Wij stellen U voor,deze bepalingen in het Ambtenaren reglement op te nemen, (bijlage JL) Verder is van den genoemden Minister een uitnoodiging ontvangen om voor het personeel in gemeentedienst een beslissing te nemen waarbij wordt bepaald,dat het perso neel hetwelk lid is van de Byzondere Vrijwillige Land storm en dat gevolg zou geven aan een eventueele oproep der Regeering om vrijwillig onder de wapenen te komen, geacht wordt zijn ambtelijke werkzaamheden op wettige grond te verzuimen. De meerderheid van ons college wenscht niet aan deze uitnoodiging gevolg te geven. De minderheid stelt voor een artikel in het ambtenaren reglement op te nemen,waarbij deze opkomst wel als een wettig verzuim wordt erkend, (-bijlogo 8-) Trm- Huur noodslachtplaats Roordahuizum. De thans door de gemeente gehuurde noodslachtplaats te Roordahuizum voldoet niet aan de daarvoor gestelde eischen.Aanvikelijk bestond het voornemen de noodslacht plaats te Roordahuizum op te heffen en de berging der cadavers op andere te doen geschieden.De opheffing van de noodslachtplaats brengt echter verschillende moeilijkheden mede,zooals vervoer over een groote afstand van uit nood geslacht vee,het vervallen van een verkoopgelegenheid te Roordahuizum van het van dat vee afkomstig vleesch Van den eigenaar van de thans gebruikte noodslachtplaats de heer jrt.de Beer te Roordahuizum,is thans een aanbod ontvangen waarbij deze zich verbindt om de noodslachts- plaats zoodanig te doen verbouwen,dat een behoorlijke slachtplaats met verkoopafdeeling en een afzonderlijke bergplaats voor cadavers tot stand komt.De Inspecteur van de Volksgezondheid heeft zich met het ontworpen plan na het aanbrengen van een kleine wijziging vereenigd. De door den eigenaar gevraagde huur bedraagt F,150,- per jaar.Waar de gemeente tot 1934 ook dit bedrag betaalde voor huur van de oude noodslachtplaats zonder cadaver- nok(na 1934 F.100,-)en tevens de kosten van de water leiding ad F.16,- per jaar,betaaldekomt ons dit aanbod aannemelijk voor. De

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 17