Punt X. De kosten van de waterleiding zullen nu worden gedragen door den eigenaar. Wij stellen U voor om het aanbod van den Heer R.de Beer te aanvaarden. Bij Koninklijk Besluit van 3 December 1930 is op voorstel van Uwen Raad het maximum aantal vergunningen voor den verkoop van sterke drank in het klein verlaagd tot 8.Dit besluit is tot 1 Januari 1936 van kracht.Op dezelfde gronden als waarop de verlaging van dit maximum in 1931 is gevraagd n.l.dat bij dit aantal voldoende in de behoefte van gelegenheden voor de verkoop van sterke drank in het klein is voorzien,stellen wij U voor te besluiten aan H.M.de Koningin wederom te verzoeken zoodanig besluit te nemen. De nieuwe Drankwet 1931 waarbij een wettelijk maximum voor de verloven A.is vastgesteld geeft thans ook de gelegenheid om de Kroon te verzoeken dit maximum te verlagen.V/ij meenen, dat voor deze gemeente ook het aantal verloven voor de verkoop van zwak-alcoholische drank behoort te worden beperkt tot 8 om dezelfde reden als dit voor de vergunningen wordt gevraogd» Voorgesteld wordt om ook te verzoeken het maximum aantal verloven A..te verlagen en vast te stellen op 8>. en bijgaand verzoek(zie bijlage J)voor kennisgeving aan t"e nemen. Blijkens ingekomen adres verzoekt de Friesche bond van Hotel-,Café- en Sociëteithouders het tarief van de veror dening tot heffing van vergunningsrechten te verlogen.De ge meente heft sedert 23 Juni 1932 het wettelijk maximum van F. 12,50 per F.50,- huurwaarde.'Waar alle belastingen en rechten in deze gemeente in virband met de slechte financieele toestand tot het hoogst mogeli»:e4|ijn opgevoerd,meenen wij ten aanzien van deze rechten geen «lijzondering te moeten maken.Bovendien meenen wij te moete.n opmerken dat het verkrijgen van de noo- dige goedkeuring op'etn verlaagd tarief zeer twijfelachtig zal zijn,te meer waar verhooging van vele belastingen en rech ten op aandrang van hoogere instanties zijn tot stond gekomen. Met betrekking tot de herschatting van de huurwaarde ven de lokaliteiten waarvoor vergunningsrecht moet worden betaald, deelen wij U mede dat dit tot de competentie van ons college behoort.Bij de laatste herschatting is cle huurwaarde van ver schillende perceelen verlaagd. Op grond van vorenstaande stellen wij U voor het adres voor kennisgeving aan te nemen. Punt XII. De voorgestelde begrootingswijziging behelst de af- en overschrijving op de verschillende posten binnen het raam van de eindcijfers der begrooting. Punt XI. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel Burgemeester Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 19