Bijlage 2, WIJZIGING AMBTENARENREGLEMENT 000OOO000 Aan art,66 wordt toegevoegd een nieuw lid luidende! "4,Bij ontslag wegens verandering in de inrichting van het dienstvak zal in de eerste plaats voor zoodanig ontslag in aanmerking komen de gehuwde vrouwelijke ambtenaartenzij zij kostwinster van een gezin is." Aan art,9 wordt toegevoegd een nieuw vijfde lid luidende! "5,Gehuwde vrouwen kunnen voor aanstelling tot amotenaar slechts in aanmerking komen in gevallen,als bedoeld in 11 het tweede lid van artikel 66b, onder b en c,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 21