/3 -y - AFSCHRIFT .Ir/m van den Bond van Nederlandsche Brouwerijen betreffende liet maximum aantal voor verloven A. Aan den Raad van de Gemeente De Bond van Nederlandsche Brouwerijen, gevestigd te Amsterdam, heeft de eer het volgende onder Uw aandacht te brengen inzake het maximum voor verloven A uithoofde der Drankwet. De Drankwet van 1931 heeft, evenals tevoren reeds de vergun ningen, ook de verloven A aan een maximum gebonden, welk maximum om de vijf jaar, voor het eerst in 1935, door de Kroon op voorstel van den Gemeenteraad verlaagd kan worden. Ondanks een andersluidend Regeeringsvoorstel is deze maximum verlaging voor verloven A tot 1945 door de wet aan bepaalde grenzen gebonden, omdat de Tweede Kamer niet de vrees van de Regeering voor het ontstaan van bieralcoholisme deelde. Door de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme (N.C.A.) wordt thans echter aangedrongen op verlaging der maxima, en wel tot de uiterst mogelijke grens. Aan een dergelijken maatregel zijn groote bezwaren verbonden, te weten: De behoefte aan café's is in de huidige crisis minimaal. Indien men thans het maximum tot dit minimale niveau terug brengt, blijft geen speelruimte over en dreigt bij verbetering der economische omstandigheden het gevaar, dat clandestiene ver koopplaatsen ontstaan met al de ongewenschte gevolgen van dien. De bedoelde speelruimte in het toegelaten aantal is niet alleen dienstig voor het geval, dat er behoefte aan nieuwe koffiehuizen ontstaat, doch ook zonder dat kan het voor een gemeente van belang zijn, dat er nog verloven A kunnen worden uitgereikt, namelijk wanneer een bestaand café zijn vergunning of verlof verliest b.v. door overlijden van den houder. De Drank wet voorziet dan op onvoldoende wijze in de mogelijkheid van voortzetting der exploitatie. Het gebrek aan speelruimte is slechts om de vijf jaar te herstellen, zoodat tusschentijdsche aanpassing ter voorkoming van ongewenschte toestanden onmogelijk is. Wanneer het maximum niet verlaagd wordt, ontstaan deze be zwaren niet, terwijl dan evenmin andere gevaren te vreezen zijn.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 23