10 volge van deze intrekking mocht lijden, door de gemeente vergoed. Art. 19. Op den veldwachter, die wegens ziekte of ongeval verhinderd is ziin dienst te verrichten, zijn de artt. 42 tot en met 55 en 87 van het amb tenaren reglement der gemeente van overeenkomstige toepassing, met uit zondering nochtans van de bepalin gen, betrekking hebbende op het verleenen van ontslag en het her vatten van de dienstbetrekking. HOOFDSTUK IV. WACHTGELD. Art. 20. 1Den veldwachter in vasten dienst, aan wien eervol ontslag wordt verleend wegens opheffing zijner betrekking of wegens verandering in de organisatie der gemeentepolitie, waardoor zijn werkzaamheden over bodig zijn geworden, wordt voor zoover hij alsdan niet in de termen valt om pensioen uitgezonderd vervroegd ouderdomspensioen, be doeld in art, 48, eerste lid onder b, der pensioenwet 1922 (st.bl. no. 240) te genieten, met ingang van den dag van ontslag, een wachtgeld toe gekend ten laste der gemeente, op den voet van de beoalingen van de artt. 73 tot en met 83 van het ambte narenreglement der gemeente. 2. Een zoodanig wachtgeld kan ook worden toegekend aan een veld- lid, hebben deelgenomen, eventueel bijgestaan door een, door den belang hebbende en voor zijne rekening aan te wijzen geneeskundige, aan wien adviseerende stem wordt toegekend. 5. De kosten van het geneeskun dig onderzoek en van de herkeuring komen, behoudens het bepaalde in het vorige lid en behoudens de even- tueele reis- en verblijfkosten van den belanghebbende, niet te zijnen laste. HOOFDSTUK II. BEZOLDIGING. Art. 4. /rs-é.. De jaarwedde bedraagt f4-300. tot f 1700.—. /if* Y. - Art. 5. 1. De aanvangsjaarwedde wordt telkens na een jaar diensttijd ver hoogd met een bedrag van ff5©.V totdat het maximum is bereikt. Deze verhooging blijft achterwege, indien zij, naar het oordeel van den burge meester, wegens gemis aan dienst ijver niet behoort te worden toe gekend. 2. Als diensttijd komt in aanmer king, de dienstjaren doorgebracht als bezoldigd agent van politie, rijks- of gemeenteveldwachter, marechaussee en vrijwilliger bij de politietroepen. noemd wordt een kindertoelage ge noten overeenkomstig de regeling geldende voor de rijksveldwacht als-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 27