7 T 4 Art. 6. 1. De veldwachters, die in het bezit zijn van het gewone politie- diploma of van dit diploma met aan- teekening, afgegeven door den alge- meenen nederlandschen politiebond, den algemeenen bond van politie personeel in Nederland, den neder landschen R.K. politiebond „St. Mi- chaël" of den bond van christelijke politieambtenaren in Nederland ont vangen daarvoor een verhooging van jaarwedde tot een bedrag van f 25. voor het gewone diploma en f 50. voor het diploma met aanteekening. Art. 7. r' rK 1. De jaarlijksche verhoogingen, zoomede de verhoogingen, bedoeld in het vorig artikel, gaan in met den eersten dag der maand, volgende op die, waarin de aanspraak op ver hooging is verkregen. 2. Bestaat de aanspraak bij de aanstelling, dan gaat de verhooging terstond in. 3. Ontstaat de aanspraak op den eersten dag der maand, dan gaat de verhooging in op dien dag. Art. 8. 1. De veldwachters hebben het vrij gebruik van uniformkleeding schoeisel/en- bewapening. Deze wor den hun van gemeentewege verstrekt en blijven het eigendom der ge meente. De veldwachters, aan wie door den burgemeester de verplichting doelde onderzoek geen krijgstuchte- lijke straf of veroordeelend vonnis ten gevolge heeft. Art. 17. 1De veldwachter, die in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden ver plichten werkelijken dienst verricht, geniet gedurende 30 dagen de volle aan zijn ambt verbonden bezoldiging en daarna hetgeen deze meer be draagt dan zijne militaire belooning. 2. Het eerste lid is eerst van toe passing, nadat de militair, hetzij vóór, hetzij gedurende de buitengewone omstandigheden een werkelijken dienst van 5 V2 maand, of, indien hij eene eerste oefening van korteren duur te vervullen had, deze oefening heeft volbracht. 3. Het bepaalde in het tweede lid geldt niet a. ten aanzien van de buitenge wone dienstplichtigen, die eerst in werkelijken dienst behoeven te komen na het jaar der lichting, waartoe zij behooren of naar hun leeftijd gere kend kunnen worden te behooren b. voor de vrijwilligers van den landstorm, die hetzij een rang be- kleeden, hetzij het bewijs van voor geoefendheid hebben verworven. Art. 18. Den veldwachter, wiens verleende vacantie om redenen van dienst belang is ingetrokken, wordt de geldelijke schade, welke hij ten ge- f r O 0. c o-v e^-jf -J4 -<-4

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 28