GROUW,2.7 Mei 1935. Punt III. Van den Commissaris der Koningin is ingekomen een schrijven waarbij wordt medegedeeld,dat de Minister van Binnenlandsche Zaken bezwaar maakt om de Koninklijke goedkeuring te bevorderen van de in de vergadering van 20 April j1.vastgestelde verordening rege lende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de veld wachters .De Minister wenscht zeer spoedige invoering van het alge meen normsalaris van F.1300,- - F.1700,- met de bekende emolumen- ten(zie ons voorstel dd.ll April 1935),omdat deze gemeente moet worden beschouwd als een normale plattelands-gemeente Voorts komt het de Minister wenschelijk voor een bepaling op te nemen waarbij wordt voorgeschreven dat alleen Nederlanders voor deze functie in aanmerking kunnen komen en zij die voldoen aan de eischen van bekwaamheid door den Commissaris der Koningin te stellen,waarbij het bezit van diploma's kan worden gevorderd. In verband met het bovenstaande stellen wij U voor: £.te besluiten conform ons advies van 11 April 1935; b.artikel 1 der verordening aan te vullen met de navolgende be- paling (lid 1) c.Nederlander zijn en voldoen aan de eischen van be kwaamheid Hoor den Commissaris der Koningin voor de te vervullen "betrekking te stellen,waarbij het bezit van diploma's kan worden "gevorderd" Punt IV. Als direct gevolg van het besluit van Uwen Raad om de geheele winst van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf in de gemeentekas te doen storten bleken de kasmiddelen van dat bedrijf in de laat ste tijd niet meer toereikend urn het G.E.B.naar behooren te kun nen financieren. De oorzaken die daartoe geleid hebben zijn de volgende De Kapitaaldienst van de begrooting 1935 sluit met een nadee- lig saldo van F.26.120,24 welk saldo is ontstaan door het doen van kapitaalsuitgaven uit de middelen van de gewone dienst van het bedrijf.Blijkens de rekeningen over de jaren 1932,1933 en 1934 is o,m.uitgegeven voor Transformatoren F. 780,88 Uitbreiding laagspanningsnetten 14501,14 straatverlichting 530,40 huisaansluitingen 1074,35 Totaal F. 16886,77 De kosten van deze uitbreidingen,hoewel kapitaalsuitgaven zijn de, zijn zooals bovenvermeld uit de gewone middelen betaald,omdat in de laatste jaren tot 1932,de winst van het G.E.B.kon worden gebruikt voor bedoelde uitgaven. In verband met bovenstaande stellen wij U voor om ten loste van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf aen geldleening aan te gaan tot een bedrag van F.15.000,- tegen een rente van hoog stens 4 en te bepalen dat de j.aarlijksche aflossingen F.1000,- zullen bedragen. "Punt V."

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 3