Punt V. ingekomen advies van den Hoer Inspecteur der Volks - gezondheid te Leeuwarden is het noodzakelijk om twee woningen te Roordahuizum met spoed onbewoonbaar te verklaren» Het betreft de woningen plaatselijk gemerkt nos.117 en 224» woe 1 1?0c117 behoort in eigendom aan J.J.de Jong te Grouw en 7" ^el verhuurd aan Th.Baas die inmiddels een andere woning neeit betrokken.Na genoemde datum is de woning in gebruik genomen door het gezin van B.Boltjeskomende uit de gemeente Haskerland. s e betreuren dot tegen het betrekken van een dergelijke wo ning geen wettelijke maatregelen konden worden genomen. Het advies van den Inspecteur voormeld luidt ten aanzien van deze woning alsvolgt? "Deze woning vormt een onderdeel van een pand dot in vijf wonin- gesp^litst en wel een zeer slechte kille woning,waar de zon nooit binnenstraalt." i Roordahuizum no,224 behoort in eigendom aan Evert H.Schaap, bouwkundige te Leeuwarden en werd tot 12 Mei bewoond door Sjoerd Kleiterp.Hieromtrent vermeldt het meergenoemd advies? door den eigenaar zeer slecht ondehhouden en bovendien ^neeithij nog steeds niet voldaan aan de tot hem gerichte aan- .nrL1S+ln?oïSLVerbeteHng(Besluiten Bken w«dd-29 Augustus 1931 en 2 1932)Deze verwaarloosde woning met eeri minimum erf dient aan de woningmarkt te worden onttrokken." Wij stellen U voor te besluiten tot onbewoonbaarverklaring van deze beide woningen en de termijn van ontruiming bedoeld in het derde lid van artikel 25 der Woningwet te stellen op één maand. Punt VI. De heer W.Jorritsma te Warga 22 verzoekt toekenning van ver goeding of beschikbaarstelling van een rijwiel voor zijn zoontje v n J" t^ar om de byzondere school te Wartena te bezoeken, .t den Semeente-architect opgemeten afstand bedraagt ö/oo Meter,zoodat aan de door de wet gestelde eisch van 5 K.M. wordt voldaan,Wij stellen U derhaltre voor aan den verzoeker een tegemoetkoming te verleenen in de kosten van het bezoeken van ge- noemde school tot een bedrag van F.10,- per jaar te rekenen met in gang van 12 Mei 1935.Genoemd bedrag is gelijk aan een bij Raads- ?rff pVan 8 December 1931 verleende tegemoetkoming ten behoeve van kinderen die m de gelegenheid zijn de school per rijwiel langs de verharde weg te bereiken. J Met betrekking tot het verzoek van H.A.Dijkstra onder Wartena kan worden medegedeeld dat de afstand van de woning van adressant Spmp+pn i^SC2°01 ïe ^f1^?1?8 4920 raeter bedraagt,met een meetband gemeten langs de gebruikelijke weg.De door belanghebbende in zijn verzoek aangegeven route langs de vaart bedraagt evenwel slechts pl.m.4650 meter. e ^aar da Lager-Onderwijswet voorschrijft dat de afstand van school tot de woning minstens 5 K.M.moet bedragen om in aanmerking te kunnen komen voor deze vergoeding,stellen wij U voor afwiizend op dit verzoek te beschikken. J a Haan adreS V8n *,de VoS »R'HallemaL.A.Wi jtsma ,K.de ook dafifóïanS' *2 even8ens niet voor inwilliging vatbaar omdat ook ae aistand van de woningen van adressanten tot de school te Roordahuizum minder bedraagt dan 5 K.M. Punt VIII. Deze wijziging betreft af- en overschrijving van kleine e bedragen op een zestal posten der begrooting 1934. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, De Burgemeester, De Sep-retar^s

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 5