12 3. Deze verordening kan worden aangehaald als „Verordening Ge meenteveldwachters" en treedt in werking op den datum waarop de Koninklijke goedkeuring wordt ver kregen met ingang van welke datum vervalt de verordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 Augustus 1932, laatstelijk gewijzigd bij besluit Van 7 Juni 1934. Aldus vastgesteld den 3 Juni 1935. De RAAD der gemeente 1DAAR- DERADEEL Besluit vast te stellen de navolgende Verordening regelende de eischen van benoembaar heid en de bezoldiging van de veldwachters der gemeente Idaarderadeel. HOOFDSTUK I. EISCHEN VAN BENOEMBAARHEID. Artikel 1 1Om tot veldwachter te worden benoemd moet men a. op het tijdstip van ingang der benoeming den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en dien van 35 jaar niet hebben overschreden b. voor de te vervullen betrekking lichamelijk geschikt zijn bevonden bij een geneeskundig onderzoek, in te stellen door een daartoe door den burgemeester aangewezen genees kundige; c. Nederlander zijn en voldoen aan de eischen van bekwaamheid door den Commissaris der Koningin voor de te vervullen betrekking te stellen, waarbij het bezit van diplo ma's kan worden gevorderd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 7