2. Van de leeftijdsgrenzen, gesteld in het eerste lid onder a, kan wor den afgeweken en het geneeskundig onderzoek, bedoeld in het eerste lid onder b, kan achterwege blijven ten aanzien van dengene, die reeds amb tenaar van politie is. 3. De kosten van het geneeskun dig onderzoek, bedoeld in het eerste lid onder b van dit artikel, alsmede de eventueele reis- en verblijfkosten, komen ten laste van de gemeente. Art. 2. Indien krachtens de artikelen 6 en 7 der Instructie voor de bezoldigde gemeenteveldwachters door den Com missaris der Koningin een genees kundig onderzoek wordt gelast, ko men de kosten van zoodanig onder zoek, alsmede de eventueele reis- en verblijfkosten ten laste der gemeente. Art. 3. 1. De uitslag van het geneeskun dig onderzoek, bedoeld in artikel 1 wordt aan den belanghebbende zoo spoedig mogelijk medegedeeld. 2. Hij die niet geschikt is bevon den, kan binnen 14 dagen na ont vangst der mededeeling van den uitslag van het geneeskundig onder zoek aan het bevoegd gezag her keuring vragen. 3. Dit verzoek wordt ingewilligd, als daarbij wordt overgelegd eene gemotiveerde geneeskundige verkla ring en bovendien door den aan vrager een bedrag van f 5.wordt gestort, welk bedrag aan hem wordt 11 de organisatie der gemeentepolitie, waardoor zijn werkzaamheden over bodig zijn geworden, wordt voor zoover hij alsdan niet in de termen valt om pensioen uitgezonderd vervroegd ouderdomspensioen, be doeld in art, 48, eerste lid onder b, der pensioenwet 1922 (st.bl. no. 240) te genieten, met ingang van den dag van ontslag, een wachtgeld toe gekend ten laste der gemeente, op den voet van de bepalingen van de artt. 73 tot en met 83 van het ambte narenreglement der gemeente. 2. Een zoodanig wachtgeld kan ook worden toegekend aan een veld wachter, als bedoeld in het eerste lid, die ontslag vraagt nadat hem het voornemen is medegedeeld om zijn betrekking op te heffen of de orga nisatie der gemeentepolitie zoodanig te veranderen, dat zijn werkzaam heden overbodig zullen worden. HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN/ Art. 21. 1. De artikelen 1 tot en met 20 dezer verordening gelden niet voor de onbezoldigde veldwachters. 2. De onbezoldigde veldwachters moeten Nederlander zijn en voldoen aan de eischen van bekwaamheid, welke door den Commissaris der Koningin voor de te vervullen be trekking worden gesteld, waarbij het bezit van diploma's waaruit deze bekwaamheid blijkt kan worden ge vorderd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 8