10 wone dienstplichtigen, die eerst in werkelijken dienst behoeven te komen na het jaar der lichting, waartoe zij behooren of naar hun leeftijd gere kend kunnen worden te behooren b. voor de vrijwilligers van den landstorm, die hetzij een rang be- kleeden, hetzij het bewijs van voor geoefendheid hebben verworven. Art. 18. Den veldwachter, wiens verleende vacantie om redenen van dienst belang is ingetrokken, wordt de geldelijke schade, welke hij ten ge volge van deze intrekking mocht lijden, door de gemeente vergoed. Art. 19. Op den veldwachter, die wegens ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst te verrichten, zijn de artt. 42 tot en met 55 en 87 van het amb tenaren reglement der gemeente van overeenkomstige toepassing, met uit zondering nochtans van de bepalin gen, betrekking hebbende op het verleenen van ontslag en het her vatten van de dienstbetrekking. HOOFDSTUK IV. WACHTGELD. Art. 20. 1. Den veldwachter in vasten dienst, aan wien eervol ontslag wordt verleend wegens opheffing zijner betrekking of wegens verandering in 3 teruggegeven, indien hij bij herkeu ring geschikt wordt bevonden. 4. De herkeuring geschiedt door een of meer daartoe door het be voegd gezag aangewezen deskundi gen, welke niet aan het geneeskun dig onderzoek, bedoeld in het eerste lid, hebben deelgenomen, eventueel bijgestaan door een, door den belang hebbende en voor zijne rekening aan te wijzen geneeskundige, aan wien adviseerende stem wordt toegekend. 5. De kosten van het geneeskun dig onderzoek en van de herkeuring komen, behoudens het bepaalde in het vorige lid en behoudens de even- tueele reis- en verblijfkosten van den belanghebbende, niet te zijnen laste. HOOFDSTUK II. BEZOLDIGING. Art. 4. De jaarwedde bedraagt f 1300.— tot f 1700.-. Art. 5. 1. De aanvangsjaarwedde wordt telkens na een jaar diensttijd ver hoogd met een bedrag van f 50.— totdat het maximum is bereikt. Deze verhooging blijft achterwege, indien zij, naar het oordeel van den burge meester, wegens gemis aan dienst ijver niet behoort te worden toe gekend. 2. Als diensttijd komt in aanmer king, de dienstjaren doorgebracht als

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 9