Punt XIV. Van den Minister van Sociale ^aken ontvingen wij bericht dat de nader ingediende plannen tot uitvoering in werkverschaffing zijn goed gekeurd. Deze plannen betreffen het verdiepen van de navolgende vaarten.* de Hoflandstervaart,de Frienseropvaart,de Nieuwe Vaart,het baggeren met de beugel van de Grondaam met monding naar het Pikmeer,en het beugelen van de volgende mondingen:de Blieken,de AegumervaartRingvaart van de kleine Meer,de Meanev*ei en de oostelijke monding van de Borg- sloot o In 1935 zal zeer waarschijnlijk slechts een deel der genoemde werken worden uitgevoerd omdat op de begrooting van dit jaar vooral deze wer ken geen voldoende middelen beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat het eerst zullen worden ter hand genomen het baggeren met de beugel van de Grondaam en de genoemde mondingen en daarna het uitdiepen van de Nieuwe Vaart en de Hoflandstervaart. De venral deze werken te besteden arbeidsloonen worden geschat op F.14.600,- en het bedrag der z.g.economische kosten op F.4750,-. Punt XV. Bij Uw besluit van 31 Januari 1935 is ons machtiging verleend tot het aangaan van een kasgeldleening van F.100.000,- tegen een rente van ten hoogste 4 g&.Door de algemeen geldende hooge rentestandaard op de kapitaalmarkt gedurende de laatste maanden als gevolg van het verhoog de promessedisconto- van de Ned.Bank,is het ons niet mogen gelukken 1_asgeld tegen de toegestane rente te verkrijgen.Daarentegen hebben N»dj in dit voorjaar kasgeld kunnen leenen tegen een belangrijk^ lager rentetype dan 4 %,zocdat de gemiddelde rente over 1935 waarschijnlijk niet hooger zal zijn dan genoemd percentage. Teneinde de af. te sluiten contracten een wettige grondslag te geven is het noodig dat genoemd besluit wordt gewijzigd,zoodat wij U voorstellen tot genoemde wijziging te besluiten door te bepalen, dat de rente zal bedragen ten hoogste iruaer dan het promesse-discon to van de Ned.Bank. Punt XVI. Door Gedeputeerde Staten dezer provincie wordt medegedeeld dat de begrooting 1935 dezer gemeente met de Rijkscommissie inzake de ge- meentebegrootingen is behandeld.Volgens het oordeel van deze commissie moet ongeveer F.12000,- van het nadeelig saldo 1933 als abnormaal worden beschouwd.Hoewel niet door Gedeputeerde Staten wordt aangege ven op welke wijze dekking voor dit bedrag moet worden gevonden, vermoeden wij dat zal worden toegestaan dit bedrag op de uitgaven der kapitaaldienst te ramen en ten laste te brengen van een^volgend dienstjaar.Na afschrijving van dit bedrag komt de gemeente in aanmer king voor een extra bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds tot een bedrag van F.3180-.Door wijziging van de begrooting_1935 zal dit bedrag evenwel te laag blijken te zijn.Genoemde commissie is van meening dat de gemeente in staat is dit bedraguit de gewone midde len te vinden en geeft hiervoor verschillende aanwijzingen,welke zijn opgenomen in de brief van Ged.Staten dd.l Mei 1935,welke bij de stuk ken ter inzage ligt. Wij meenen dat de voorgestelde maatregelen voor 1935 weinig of geen invloed meer zullen kunnen hebben op het eindcijfer der begrooting. Bovendien hebben wij ten aanzien van verschillende posten Ged.Staten de onmogelijkheid tot bezuiniging aangetoond. In de desbetreffende brief eischen Ged.Staten evenwel dat in ieder geval moeten worden ge- nomen de na te noemen maatregelen.Teneinde de noodzakelijke extra- bijdrage uit 's Rijks middelen niet in gevaar te brengen,stel len wij U voor de volgende begrootingswijziging aan te brengen; Post volgno.125. Presentiegeld leden stembureaux. Hiervoor niet meer te besteden dan F.4,- per lid en per dag. Post volgno.147. Verteringen bij vergadering. Verlagen tot F. 100,-. Post volgno.201. Vakonderwijs handwerken. De helpster bij het handwerkonderwijs te Warga en een der helpsters te Grouw te ontslaan. Post volgno.804. Leermiddelen lager onderwijs. Raming verlagen naar F.2,- per leerling.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 11