Bijlage 2. De BAAD der gemeente IDAaRDERADEEL Overwegende dat verschillende kunstwerken en straten met aangrenzende bebouwing liggende in de bebouwde kommen dezer gemeente,niet zijp berekend op een verkeer van motorrijtuigen met een gewicht van meer dan 4000 K.G.- Gelet op artikel 47 ven het Motor- en Rijwielreglement en artikel 50 van de Motor- en Rijwielbeschikking; BESLUIT i 1.de wegen binnen de bebouwde kommen der dorpen Grouw,Roorda huizum, Idaard,Aegum,Warga en Wartena gesloten te verklaren voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen,welke met of w zonder lading een zwaarder totaal gewicht hebben dan 4000 KoG 2.voor de toepassing van het gestelde onder 1 de daarin vermel de bebouwde kommen als volgt vast te stellen: GROUW de buurtschap van het dorp met het gedeelte van de Stationsweg tot de scheiding van de perceelen kadastraal bekend gemeente Grouw,^ectie A.nos.8916 en 2569 en een ge deelte van de weg Grouw-Nes tot de scheiding van de percee len kadastraal bekend gemeente Grouw,Sectie A,nes.2702 en 468; ROORDAHUIZUMde buurtschap van het dorp met het gedeelte van de weg naar de Rijksstraatweg tot de westelijke perceels scheiding ven woning no.49a(eigenaar W.Schilstra)en het gedeelte van de weg naar Warga tot de scheiding van de per- ceelen kadastraal bekend Roordahuizum sectie A.nos,1292 en IBAARD de buurtschap van het dorp en de weg tot de schei ding van de perceelen kadastraal bekend gemeente Roordahui zum sectie B.nos.607 en 610; AEGUM de buurtschap van het dorp met het gedeelte van de weg naar Roordahuizum tot de scheiding van de perceelen kadastraal bekend gemeente Roordahuizum sectie B,nos.447 en 566 en het gedeelte van de weg naar Warga tot de scheiding van de perceelen kadastraal bekend gemeente Roordahuizum sectie B.nos,554 en 557; WARGA j de buurtschap van het dorp met navolgend gedeelte van dena te noemen wegen: weg richting Leeuwarden tot de t scheiding van de perceelen kadastraal bekend gemeente Warre- t" ga sectie ^.nos.2710 en 1937; richting Warstiens/tot de ischeiding van de perceelen kadastraal bekend gemeente Warre- fa- S® sectie A,nos»2093 en 2092 en richting Domwier tot de scheiding van de kadastrale perceelen gemeente ^arrega sec- tie A.nos.3272 en 3180; WARTENA de buurtschap van het dorp met het gedeelte van de j/ weg naar Warga tot de scheiding van de perceelen kadastraal bekend gemeente ^arrega sectie B.nos,2127 en 2150 en het ge deelte van de weg naar Garijp tot de scheiding van de per ceelen kadastraal bekend gemeente ^arrega sectie B.nes.2:169 en 2170; "3."

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 17