Aan Heeren leden van den RAAD der gemeente IDAARDE'RADEEL. Hierbij roep ik U op tot het houden van een Raads vergadering op Maandag 22 Juli 1935,des voormiddags 9*2 uur. GROUW17 Juli 1935. De Burgemeester, Punten van behandeling, I.Notulen, II.Mededeelingen. III.Onderzoek geloofsbrieven van de benoemde raadsleden. IV.Voorstel tot wijziging der verordening tot afwijking der Winkel sluitingswet. V.Voorstel tot het nemen van een besluit waarbij wegen binnen de be- ouwde kommen worden gesloten verklaard voor motorrijtuigen met een gewicht van meer dan 4000 K.G. VI.Voorstel alsvoren waarbij de straat langs de Oostzijde der O.L.school e Roordcihuizum wordt gesloten verklaard voor motorrijtuigen van meer dan 1500 K.G, VII .Voorstel alsvoren waarbij de straat aan de Oostsrijde van de haven e oordahuizum wordt gesloten verklaard voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen. VlII.Voorstelalsvoren waarbij de straat genaamd "De Gele Akker" met e z.g.Nieuwe Weg te Warga vanaf het erf der Doopsgezinde Kerk tot de weg Warga-«artena voor het verkeer in Oostelijke richting ge sloten wordt verklaard voor alle motorrijtuigen. IX.Voorstel tot wijziging van de brandweerverordening» X. Voorst el tot toetreding tot de regeling betreffende de plaatsing van arbeiders m het landbouwbedrijf, XI,Voorstel tot het nemen van een besluit waarbij 1/3 gedeelte vprpP^?a?S2rM?^ Regeering toe te kennen bijdrage aan de Woningbouw- van de IeSfenïfworirg^Len?genS huurv8rlaBinS v0°r rekening XII'Llge?!onde™fjswIt!alSbeGk 0m verS°edin8 ingevolge art.13 der XIII,vont^eïpingrVf1 n+8UW! beb°uwingsvoorschriften naar aanleiding van de door Gedeputeerde Staten gemaakte opmerkingen omtrent de n de vergadering van 4 Maart j1.vastgestelde verordening. r~

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 1