I Bijlage 3. De RAAD der gemeente IDAARDERADEEL Overwegende dat de straat langs de Oostzijde der O«L.school te Roordahuizum niet is berekend voor het verkeer met vrachtautomobielen,zoodat het voor de instandhouding van die straat noodzakelijk is het verkeer daarop voor moto/ rijtuigen te beperken; Gelet op artikel 47 van het Motor- en Rijwielregle ment en artikel 50 van de Motor- en Kijwielbeschikking; BESLUIT de straat langs de Oostzijde der O.L.school te Roordahuizum de z.g.Achterbuurtsdijk,gesloten te verklaren voor motor rijtuigen op meer dan twee wielen welke met of zonder lading een zwaarder gewicht hebben dan 1500 K.G. Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van den RAAD der gemeente IDAARDERADEEL op 22 Juli 1935» Voorzitter. Secretaris Zijnde dit besluit op de in deze gemeente gebruikelijke wijze ter kennis gebracht van de weggebruikers op Ai Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel De Secretaris, De Burgemeester, I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 21