De RAAD der gemeente IDAARDERADEEL, Bes luit vast te stellen de navolgende Verordening.regelende de bebouwing van de terreinen welke zi.jn begrepen in het uitbreidingsplan op de percee- len kadastraal bekend gemeente Grouw,Sectie A.nos.2957, 2958 en 2850, Artikel 1. Onverminderd de in de Bouwverordening opgenomen voorschriften betreffende de wegen,open erven en terreinen,gelden voor de bebouwing van de in dit uitbreidingsplan begrepen terreinen de volgende bepalingen» Artikel 2» De in het vorig artikel genoemde terreinen zijn bestemd voor open bebouwing,waaronder wordt verstaan het bouwen van vrij staande woningen of blokken van hoogstens twee woningen. Burgemeester en Wethouders kunnen eischen,dat voor het ver krijgen van een behoorlijke straatafsluiting op door hen aan te wijzen plaatsen blokken van twee woningen worden gebouwd. Burgemeester en Wethüuders kunnen bij de bebouwing van de per- ceelen op de hoek van twee straten en de onmiddellijk daaraan grenzende perceelen nadere voorwaarden stellen,betreffende het afsluiten van het doorzicht naar de achtererven. Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan,dat aan de Noord zijde van de straat welke evenwijdig loopt aan de Paviljoen straat gesloten bebouwing wordt toegepast. Artikel 3. Bij de bebouwing moeten de voorgevelrooilijnen welke ^p het plan van uitbreiding zijn aangegeven,worden in acht genomen. Voor de plaatsing van gebouwen achter die rooilijnen kunnen Burgemeester en Wethouders toestemming verleenen, Indien overeenkomstig het bepaalde in art,2,4e alinea geslo ten bebouwing wordt toegepastmoet voor de betreffende percee len als achtergevelrooilijn worden aangehouden een lijn even wijdig aan en op een afstand van 9 meter van de voorgevelrooi lijn. Artikel 4. Tusschen de zijgevel en de erfscheiding moet een onbebouwde en onoverdekte bij het erf van het gebouw behoorende open ruimte blijven,waarvan de breedte ter weerszijden ten minste moet bedragen: 2 M.op het gedeelte van het uitbreidingsplan dat is aangege ven met de letter A. 2/2 M.idem met de letter B. Op een afstand van minstens 4 M.achter de rooilijn mag de open ruimte aan een zijde van de woning met hoogstens 1 M. worden verminderd. Artikel 5. Het is verboden op de in dit uitbreidingsplan begrepen ter reinen fabrieken,werkplaatsen,garagebedrijven,winkelhuizen of pakhuizen te bouwen of de opgerichte gebouwen geheel of ge deeltelijk daartoe in te richten,te gebruiken of te laten ge bruiken.Het is verboden een bijgebouwtje te gebruiken voor de uitoefening van eenig bedrijf of beroep. Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan,dat op de beide Westelijke hoekperceelen aan de straat,welke evenwijdig loopt aan de Paviljoenstraatde op te richten perceelen worden be stemd voor winkel met naastgelegen woning,zulks onder het stellen van nadere voorwaarden. TW*3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 23