r XIV.Voorstel tot het doen uitvoeren von verschillende objecten in werkverschaffing. XV.Voorstel tot wijziging van het besluit tot het aangaan van een kasgeldleening i# verband met de verhooging van de ren tevoet. XVI.Voorstellen toet betrekking tot de begrooting 1935. XVII.Voorstel tot wijziging van de verordening tot heffing van ver- gunnings- en verlofsrechten. XVIII,Voorstel^tot wijziging van de gemeente-begrooting 1935 en goedkeuring wijziging armvoogdijbegrooting. XIX. Vaststelling van het kohier reinigingsrechten 1935. XX. Aanbieding gemeenterekening 1934, XXI.Verzoek van G.Waldo^wegwerker te Roordahuizum om eervol ontslag.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 3