I. GROUW17 Juli 1935. t Aan den RAAD der gemeente IDAARDERADEEL. Punt IV. Bij Uw besluit van 20 December 1934 zijn de aanvangsdata van de kermissen te Warga en te Grouw vervroegd tot resp.de eerste en tweede Zondag in de maand Augustuswaardoor art,3 £eï£er a»en b.der verorde ning tot afwijking der bepalingen van de Winkelsluitingswet niet meer in overeenstemming is met de bedoeling om de winkels op de kermis - Zondagen open te stellen.In verbeid hiermede stellen wij U voor genoem de verordening te wijzigen overeenkomstig bijgaand concept-besluit, (bijlage!) Punt V. Bepaling maximum gewicht motorrijtuigen en aanwijzing bebouwde v^k ommen. Door art.84 van de onlangs vastgestelde Algemeene Politieverorde ning is art.2(maximum snelheid)van de bij Raadsbesluit van 6 Februari 1928 vastgestelde verordening op het rijden van motorrijtuigen in dec gemeente vervallen,terwijl de strafbaarstelling van artl(maximum ge wicht )wordt geregeld in art,73a juncto art,47 tweede lid van het Motor- en Rijwielreglement.In verband hiermede is de verordening op het rijden van motorrijtuigen in deze gemeente vervallen en is nog slechts noodig een besluit van Uw college waarbij de wegen bin nen de bebouwde kommen in deze gemeente gesloten worden verklaard voor motorrijtuigen welke een bepaald gewicht te boven gaan.Met het oog op de aanwezige bruggen en straten met aangrenzende bebouwing wille» het ons voorkomen dat het thans geldende maximum van 4000 K.G. een voldoende bescherming verzekert van de aanwezige kunstwerken. Wij stellen U derhalve voor een besluit te nemen overeenkomstig bij gaand conceptbijlage 2)waarin tevens de begrenzing van de bebouwde wkommen dezer gemeente welke tengevolge van de uitbreiding van enkele dorpen moet worden gewijzigd wordt aangegeven.Ter secretarie liggen de hierop betrekking hebbende kaarten voor de leden ter inzage. Punt VI. Hoewel de straat langs de O.L.school behoort tot de kom van het dorp Roordahuizum en daarop van toepassing is het in het vorige punt voorgestelde verbod om met motorrijtuigen van een grooter ge wicht dan 4000 K.G.te rijden is ons college na ingewonnen advies van den gemeente-architect van meening dat deze straat,die ook wel wordt genoemd de Achterbuurtsdijk,voor alle vrachtautomobielen moet worden gesloten in verband met de instandhouding van die straat. Hiervoor is voldoende dat den maximumgewicht wordt gesteld van 1500 K.G. Wij stellen U voor een besluit te nemen volgens bijgaand concept besluit (bijlage 3). Punt VII. Ingevolge art.8 van het Motor- en Rijwielreglement kunnen wegen voor hetverkeer van rbetorrijtuigen worden afgesloten,wanneer de veiligheid van het verkeer dat eischt.In verband met de slechte toe stand der havenwallen en de aanwezigheid van boenstappen daarin, achten wij het gewenscht dat de straat aan de Oostzijde van de haven te Roordahuizum voor het verkeer met motorrijtuigen op meer dan twee wielen wordt gesloten. Hiervoor is noodig een besluit van Uw college op grond van bovenstaand wetsartikel. Wij stellen U voor zoodanig besluit te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 5