Punt VIII. De veiligheid van het verkeer in het dorp warga wordt o.i.aanmer kelijk verbeterd,wanneer,de z.g.Gele Akker met Nieuwe Weg in één richting door motorrijtuigen wordt gereden.Op grond van dezelfde wetsbepaling als in het vorig punt genoemd kan dit worden voorgeschreven door het nemen van een besluit door Uw college waarbij de straat genaamd de Gele Akker met de z.g.Nieuwe Weg te Warga \aiaf het erf der Doopsgezinde Kerk tot de weg Warga-V/artena voor het verkeer in Oostelijke richting gesloten wordt verklaard rcieor alle motorrijtuigen. Wij stellen U voor dit besluit te nemen. Punt IX. Ontslag brandweerpersoneel op 60 jarige leeftijd Volgens art.3 der verordening op de brandweer in deze gemeente, kunnen daarbij alleen personen worden aangesteld die vallen in de leef tijdsgrenzen van 20 tot 50 jaar.Mede in verband met een voor het ge- meentepersoneel geledende bepaling waarbij ontslag wordt verleend bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd achten wij het v/enschelijk een dergelijke bepaling ook voor het brandweerpersoneel vast te stel len, doch de maximum leeftijd te bepalen op 60 jsar. Wij stellen U voor aan art.3 van genoemde verordening een alinea toe te voegen van de volgende inhoud: 'I Personeel dat de leeftijd van 60 jaren heeft bereiktwordt met in- "gang van den eersten Januari daanaanvolgende ontslagen." Met deze wijziging hebben alle colleges van brandweren hunnejrt in stemming betuigd. Punt X. Zooals U uit de dagbladen ongetwijfeld bekend is,heeft de Minister van Sociale 2aken voor de Noordelijke provinciën een regeling getrof fen waarbij het opnemen van arbeiders in de land- en tuinbouwbedrijven wordt bevorderd door het geven van Iconbijslagen van Overheidswege. Wij hebben gemeend dot toetreding tot deze regeling in het belang is van de daarbij betrokken werknemers en werkgevers en hebben bereids de voorbereidende maatregelen in samenwerking met de inspectie voor de werkverschaffing in Friesland getroffen door het instellen van twee commissiën en het benoemen van de leden daarvan. Wij stellen U voor deze toetreding te bekrachtigen door het in de begrooting 1935 opnemen van een post voor de uitgaven welke uit weze regeling voortvloeien.Deze uitgaven worden door ons voorloopig geschat op F,2000,- voor dit jaar;de schatting bermst niet op bekende gegevens en kan derhalve geen aanspraak maken op nauwkeurigheid. Het percentage van de Rijkssubsidie in deze uitgaven is gelijk aan dat voor de kosten van steunverleening en werkverschaffing.V/ij achten het evenwel niet gewenscht de geraamde kosten van steunverleening en werkverschaffing met deze bed-agen te verlagen omdat de bestaande pos ten daarvoor niet aan de hooge kant zijn geraamd. Punt XI. Sedert het vorig jaar heeft de huurverlaging van de woningwetwoningen de volle aandacht van de Regeering,blijkende uit enkele maatregelen waarvan inmiddels één belangrijke,n.l.het besluit van de verlaging van de rentevoet van de annuïteiten tot 4 %,in werking is getreden.Bij circulaire van 7 December 1934 kondigde de Minister van Sociale Jaken het voornemen aan om de looptijd der voorschotten voor woningwetbouw tot 75 jaren te verlengen,hetwelk voor vele betrokken vereenigingen wederom een belangrijke verlaging van de jaarlijks te betalen annuïtei ten zal beteekenen.Ten gevolge van de hiertegen ingebrachte ernstige bezwaren van de zijde van gemeentebesturen is deze maatregel^ door de Regeering teruggenomen.Om toch de noodige huurverlaging te bereiken heeft de Minister bij schrijven van 9 Mei 1935 medegedeeld dat de Re geering bereid is om de jaarlijksche bijdrage te verhoogen indien de betrokken gemeente ji gedeelte van het benoodigde voor hare rekening neemt.Aan de hand van de ontvangen opgave van de bij deze maatregel betrokken bouwvereeniging,de bouwvereeniging"Idaarderadeel",is een jaar- li jksch bedrag van F.8E6,13 voldoende om de reeds ingevoerde verlaging

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 7