te dekken zoodat hiervan F.637,60 als gedeelte voor rekening van het Rijk kan worden gebracht en gedeelte voor rekening van de gemeente of F,212,540 V/ij stellen U voor het bedoelde bedrag in de begrooting 1935 te vo- teeren. Punt XII. Namens Japke Kalsbeek te Grouw(Laagland)is een verziek ingediend om tegemoetkoming in de kosten van vervoer naar de O,L.school te Warga van haar dochtertje Grietje.Volgens de door den gemeente-architect ingewonnen inlichtingen heeft de woning van adressant geen pad naar de openbare weg en moet gebruik worden gemaakt van de Wargastervaart De hier langs gemeten afstand bedraagt pl.m.4400 Meter,zoodat wij U voorstellen het verzoek af te wijzen op grond van de bepaling van art. 13 der L.O.wet die een minimum afstond van 5 K.M.eischt. Punt XIII. De door Uwe Raad in de vergadering van 4 Maart 1935 vastgestelde jbouwingsvoorschriften behoorende bij het uitbreidingsplan Grouw, uosterveld,hebben Gedeputeerde Staten dezer provincie aanleiding gege ven tot het maken van de volgende opmerkingen; Art.2,tweede lid.In het algemeen is het niet wenschelijk dat ge sloten bebouwing wordt toegestaan,omdat het karakter van de wijk zal worden aangetast5een dergelijke bebouwing ware desnoods toe te staan voor de Noordzijde van de straatbedoeld in de hierboven aangehaalde alinea,doch dan met gelijktijdige of voorafgaande vaststelling van een achtergevelrooilijn op een afstand van ten hoogste 9 Meter achter de voorgevelrooilijn,teneinde te voorkomen dat de open ruimte in het bouwblok wordt afgedamd.De aan Burgemeester en Wethouders gegeven bevoegdheid ware in die zin te beperken. Art.5.tweede alinea. Ook hier is de mogelijkheid tot dispensatie van het in de eerste alinea gesteld verbod te ruim.Garageswerkplaat sen of winkelhuizen behooren in deze woonwijk niet tot stand te komen Garagebedrijven worden gewoonlijk eerst klein opgezetbreiden zich "ater uit en gebruiken dan de straat als werkplaats, wLichte motoren,die niet onder de Hinderwet vallen,welke motoren in kleine werkplaatsen veel worden gebruiktleveren voor bewoners van naburige woningen blijkens de ervaring veel hinder op. Ook winkels zijn met het oog op de korte afstanden in Grouw niet noodzakelijk. De tweede alinea zou dus geheel kunnen vervallen of hoogstens zou de bevoegdheid aan Burgemeester en Wethouders kunnen worden gegeven, om nnder neder vast te stellen voorwaarden vergunning te verleenen voor de bouw van een winkelhuis op elk der twee westelijke hoeken van de straatevenwijdig loopende aan de Paviljoenstraat. Artikel 9. De vraag is gerezen,of de eisch,dat het niet bebouwde gedeelte der perceelen als tuin moet worden aangelegd,niet zou kunnen worden beperkt tot de ruimte voor en naast de woning,zoodat het achtererf ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt,b.v.voor bleek of plaats.Er dient echter te worden gezorgd,dat het achtererf dan ook open ruimte blijft en niet wordt volgebouwd met hokken,enz. Wij noodigen U uit,de bebouwingsvoorschriften in veroand met bovenstaande opmerkingen ter nadere overweging aan de Raad voor te leggen en ons het resultaat daarvan mede te deelen. Bovenstaand schrijven heeft ons aanleiding gegeven de door Uw college vastgestelde bebouwingsvoorschriften te wijzigen in verband met de gemaakte opmerkingen(zie bijlage 4),en deze de procedure te doen volgen van art»37 der Woningwetwelke procedure voor de rechts kracht noodig^De voorgeschreven publicatie is 31 Mei 1935 geschied. Tegen de opnieuw samengestelde voorschriften zijn geen bezwaren inge diend.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 9