2„het uitzicht vanaf de Wandelweg of voor do huizen op Oosterveld in niet noemenswaardig opzicht zal worden belemmerd en 3,dé bebou wing van het Oosterveld allerminst als reden mag worden aangemerkt om de belangen van Grouw in haar geheel achter te stellen0» dat door de bouw van schiphuizen in het verlengde van de bestaan- huizenrij een minder goede ligplaats voor de schepen wordt verkregen,daar gebleken is dat bij Noord-Oostelijke winden de go11slag in de reeds ter plaatse gebouwde schiphuizen te veel dei- ^veroorzaakt hetgeen mede geleid heeft tot het ontwerpen van de thans voorgestelde bouw,die mede dat bezwaar ondervangt. .,f.n waarom ondergeteekende Uwen Raad verzoekt voormelde S ^ön heeren Burgemeester en Wethouders van 8 Augustus lycip te vernietigen en hem voorzooveel noodig alsnog de gevraagde vergunning te verleenen. ëy ddëQe Hoogachtend, Uw Dw. (get) E.J.TASMA, Voor afschrift conform. De Secretaris van Idaarderadeel,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 13