De Raad der gemeente IDAARDERADEEL Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot wijziging der verordening op de brandweer; BESLUIT de verordening op de brandweer in deze gemeente te wij zigen alsvolgt; Artikel 40 zal worden gelezen als volgt: "Bij brand in een naburige gemeente is het brandweer personeel verplicht dienst te doen in die gemeente,wan- "neer bij den Burgemeester of den opperbrandmeester ter "plaatse op grond van een gemeenschappelijke regeling "dier gemeenten een daartoe strekkende aanvraag van de "volgens die regeling bevoegde persoon is ingekomen," "Bij het verrichten van diensten door de brandweer "buiten de gemeente wordt het personeel geacht werkzaam "te zijn in dienst van de brandweer der gemeente Idaar- "deradeel" GR0UW,3 September 1935. De Raad voornoemd, ,Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 15