Aan Heeren leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden van een Raadsver gadering op Dinsdag 3 September 1935,des voormiddags uur. GROUW26 Augustus 1935. De Burgemeester, Punten van behandeling: Installatie raadsleden. Benoeming Wethouders. Notulen. Mededeelingen. Benoeming leden der Financieele Commissie. Voorstel tot wijziging der brandweerverordening. Verzoek van H.Hofstra te Grouw om vergoeding ingevolge art. 13 der L.O.wet 1920, Verzoek van J.P.Smit te Grouw om eervol ontslag als hoofd der U.L.O.school. Verzoek van J.P.Smit te Grouw om eervol ontslag als lid der Commissie van Plaatselijk Toezicht op het lager onderwijs. Adres van de vereenigingen "Plaatselijk Belang" te Roordahui- zum en Wartena om herziening van de tarieven voor vastrecht GE, B Voorstel tot het garandeeren van een geldleening van de N.V0 Intercommunale Waterleiding gebied Leeuwarden. Voorstel tot het betpigen van instemming aan een door Ged. Stoten toegezonden plan tot indeeling van de provincie in districten met betrekking tot aanstelling van schoolartsen en tot het nemen van een besluit in principe tot deelneming aan de eventueel te treffen regeling te dezer zake. Bezwaarschrift E.J.Tasma te Grouw inzake weigering bouwver gunning Voorloopige vaststelling der gemeenterekening,de rekening van het G.E.B. en de goedkeuring der armvoogdijrekeningen, dienst 1934. I b

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 1