GROW,26 Augustus 1935. Aan den RAAD der gemeente IDAARDERADEEL. Punt VIWijziging brandweerverordening. In verband met het in de vergadering van 22 Juli 1935 genomen besluit tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor hulpverleening bij brand door de brandweer is het noodig gebleken het desbetreffend artikel 40 der Brandweerverordening te wijzigen en in overeenstemming te brengen met deze regeling,,omdat de be- schikbaarstelling van personeel en materiaal aan andere gemeenten tot nu toe facultatief was gesteld en alleen op verzoek van den betrokken^Burgemeester.De gemeenschappelijke regeling schept een verplichting tot hulpverleening en wijst meerdere autoriteiten dn personen aan die bevoegd zijn om hulp te vragen bij een aan gewezen naburige gemeente. Verder geeft het Bestuur van de Prov.Friesche Brandweerbpnd in overweging om in de verprdening een bepaling op te nemen waarbij het personeel der brandweer bij werkzaamheden buiten de gemeente geacht wordt in dienst te zijn bij de brandweer in de gemeente van de standplaats der brandweer.Dit is volgens de jurisprudentie noodzakelijk in verband met eventueele aanspraken op pensioen. Wij stellen U derhalve voor de verordening te wijzigen door het vaststellen van een nieuw artikel 40 overeenkomstig bijgaand concept.(bijl.I Punt VII. H.Hofstraveehouder te Grouw(Hofland)vraagt voor zijn zoontje Wiebe vanaf 24 Juli 1935 vergoeding van kosten van vervoer naar de byzondere school te Akkrum.Volgens de wet moet aan verzoeker een vergoeding of tegemoetkoming worden verleend,omdat de af te leggen afstand meer dan 5 K.M.bedraagt.Het verzoek vermeldt, dat de jaarlijksche kosten van overzetten bedragen F.22,50 en w die van de school-auto F.81,- in totaal F.103,50.Door Uwen Raad is blijkens verschillende besluiten het standpunt ingenomen om voor de kinderen uit Grouw alleen te vergoeden de kosten van een schoolspoorkaart 3e klasse,bedragende voor het eerste kind F.30,- Wij meenen ook in dit geval,dat het voor deze leerling geen en kel bezwaar oplevert om de reis per spoor af te leggen,omdat de afstand van Grouw naar het station slechts 1 K.M.bedraagt.Verder behooren nog te worden vergoed de overzetkosten ad F.22,50zoodat de maximum toe te kennen vergoeding F.,52 50 per jaar bedraagt. In het betreffende verzoekschrift wordt weliswaar verwezen naar een Koninklijk Besluit van 14 April 1934,waarbij vervoer per spoor niet als grondslag mag worden genomen,doch deze Koninklijke beslissing betrof het verleenen van een tegemoetkoming voor autoverhuur in de gemeente Wognum,waarbij de afstand van de wo ning naar het station der spoorwegen 4J2 KIM.bedroeg,terwijl deze afstand in het onderhavige geval slechts 1 K.M!bedraagt Wij stellen U dethalve voor te besluiten aan H.Hofstra een vergoeding toe te kennen van F.52,50 per jaar ingaande 24 Juli 1935. Punt VIII. Voorgesteld wordt om het gevraagde ontslag te verleenen met dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten voor het onderwijs i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 3