Punt X, Het adres ora herziening van het vast recht G.E.B.namens de vereenigingen "Plaatselijk Belang" Roordahuizum en Wartena is blij kens de inhoud een gevolg van een onderzoek ingesteld bij leden dier vereenigingen wegens klachten over te hooge aanslagen voor vast recht voor electrisch lichtwaardoor die vereenigingen tot het oor deel zijn gekomen dat de tarieven over verschillende onderdeelen der woningen te hoog zijn. Deze onderdeelen zijn genoemd in art,13e der verordening voor stroomlevering(lOB).Het adres vermeldt niet voor welke onderdeelen van een woning het bedrag te hoog is gesteld,zoodat aangenomen moet worden,dat algemeene verlaging van het vast recht gevraagd wordt. In dit verband meenen wij te moeten opmerken,dat de totaalprijs fran verkochteelectrische stroom bestaande in vast recht met stroom- pnjs en gratis metergebruik in deze gemeente belangrijk lager is dan in vele andere gemeenten en zelfs een van de laagste in Fries land is,zoodat wij,mede gelet op de financieele toestand van de ge meentereen aanleiding hebben kunnen vinden om Uwen Raad voor te stellen het vast recht voor electrisch licht in deze gemeente te verlagen. Met betrekking tot het tweede gedeelte van het adres,waarin wordt vermeld# dat de beoordeeling van de soorten der vertrekken somtijds in het nadeel der bewoners is geschied,meenen wij te kun nen volstaan met een verwijzing naar art.18 van genoemde verorde ning.Geschillen over de toepassing zijn reeds meerdere malen zoowel door ons college als door Uwen Raad behandeld en hebben tot richt snoer gediend voor de later ingekomen reclames. Punt XI. j S(phrijven van 22 Juli 1935 verzoekt de N.V,Intercommunale Waterleidinggebied Leeuwarden,een besluit te nemen strekkende tot het gdrandeeren van de stipte betaling van ren-te en aflossing van een door die N.V.te sluiten leening van F.3.0Ö0.000,-. In dit schrijven wordt medegedeeld jdat,voor zoover op dit oogenblikkan worden beoordeeld,zich in de allernaaste toekomst niet in die mate zooals eertijds het geval was tengevolge van de /zal sterke uitbreiding,de behoefte aan nieuw kapitaal/voordo en. w Echter wordt gehoopt,dat binnen afzienbare tijd weder gelegenheid zal bestaan tot het converteeren van loopende leeningen in leenin- een laSer rentetype.Ook de bij besluiten van 9 Februari 1933 en 16 November 1934 gegarandeerde leeningen in totaal F.2.950.000,-,werden voor een belangrijk deel voor conversie benut. Blijkens de op 11 December 1934 bekende gegevens was de gemeen te mede -garant voor F.6.014.250,-.Het aantal geplaatste aandeelen bedroeg 169,waarvan deze gemeente 4 stuks bezit.Het garantiebedrag voor Idaarderadeel bedroeg toen F,142.349,12. Wij stellen U voor het gevraagde besluit te nemen. Punt XII. Door Gedeputeerde Staten dezer provincie werd ons een plan toegezonden tot verdeeling van de provincie in districten voor de aanstelling van schoolartsen. Zij deelen daarbij mede dat dit ontwerp zijn aanleiding vindt in een adres van het Hoofdbestuur der Prov.Friesche Vereeniging "Het Groene Kruis" aan de Prov.Staten betreffende de aanstelling van schoolartsen. Genoemd plan is ontworpen door de afd.Friesland van de Vereeni- ëi^S van Nederlandsche Gameenten en beoogt een verdeeling in 9 dis tricten waarbij op de aanstelling van 10 schoolartsen moet worden gerekend(in district Leeuwarden 2).Het aantal kinderen dat elk dis trict omvat varieert van 5600 tot 7750.Hierbij zijn ook medegeteld de leerlingen van het» U#L«onderwijs en het bewaerschoolonderwiis* Indit plan wordt de gemeente Idaarderadeel ingedeeld in district Sneek,hetwelk dan mede omvat de gemeenten Sneek,Hennaarderadeel Baarderadeel en Rauwerderhem in totaal met 5953 kinderen. "Gedeputeerde Staten"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 5