Bij verschillende arresten van den Hcogen Raad is aan de uitdrukking "gebouw" een zoodanige uitleg gegeven,dat er o.i. geen twijfel kan bestaan omtrent de toepasselijkheid van dit artikel op de bouw van bedoeld schiphuizencomplex«Onder meer vielen volgens de uitspraak van het hoogste rechterlijk colle ge onder het begrip "gebouw" een varkenshok,een verplaatsbare garage,een perronoverkapping» De aanhaling van art»2 en art.36 der Woningwet in verband met de toepasselijkheid van het bodwen op water in plaats van op "gronden" kan moeilijk als een steekhoudend argument worden aangemerkt,aangezien in artikel 2 wordt geregeld de vaststel ling van de voorschriften door de gemeenteraad omtrent het vaststellen van rooilijnen en in art,36 de vaststelling van een uitbreidingsplan.Met terzijde stelling van de kwestiewat de wet eventueel onder wegzijde en gronden verstaat,kan hierom trent worden opgemerktdat bovenstaande weigering der bouw vergunning niet is gegrond op wettelijke voorschriften met betrekkingtot rooilijnen of tot een uitbreidingsplan. Wij achten derhalve in dit geval geen strijd met de wet aanwezig. Ten slotte ontmoeten in punt 3 van het genoemde bezwaar schrift cffe door ons college in het besluit van 8 Augustus jl. gestelde overwegingen bestrijding ten aanzien van de welstand van de omgeving van het dorp Grouw.Met verwijzing naar de hierboven aangehaalde overwegingen van ons besluit tot weige ring der vergunning,deelen wij nog mede,dat dit besluit is ge nomen na de uitgebrachte schriftelijke adviezen van den Ge meentearchitect en van de Provinciale Adviescommissie ter wering van inbreuk op de schoonheid van stad en land,die met ons colle ge van meening zijn,dat door de bouw van het bedoelde schip huizencomplex op de in de teekening aangegeven plaats,aan de welstand van de omgeving van het dorp Grouw in ernstige mate af breuk zou worden gedaan. Het genoemd advies van de Prov.Schoonheidscommissie luidt als volgts "De commissie,evenals Uw Collegevolkomen overtuigd van "de behoefte aan schiphuizenheeft tegen de wijze waarop "thans uitbreiding van bestaand schiphuizencomplex voorgenomen "is,ernstige beswaren.Hoewel het vorige jaar aanvankelijk "ook wel bezwaren rezen tegen het plaatsen van schiphuizen te "dezer plaatseheeft de overweging dat daardoor de vuilnis- "stortplaats aan het gezicht zou worden onttrokken,in hoofd taak geleid tot een gunstig advies voor dien bouw.Thans "wordt gevraagd een aanzienlijke vergrooting van het bestaan- te met vorming van een jachthavenkolk.Zoowel aan het uitzicht "vanaf het Pikmeer als aan dat vanaf den Wandelweg en vermoe- "delijk ook vanaf de uitbreiding van "Costerveld"zal door "een dergelijke jachthaven in buitengemeen ernstige mate af- breuk worden gedaan." "De Commissie meent dan ook met den meesten aandrang Uw "College te moeten adviseeren de gevraagde bouwvergunning "niet te verleenen" Op grond van vorenstaande stellen wij U voor afwijzend op het bezwaarschrift te beschikken. GROUW,27 Augustus 1936. Burgemeester en Wethouders van IDAARDERADEEL Burgemeester

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 9