H TT» Aan Heeren leden van den Raad der gemeente IDAARD3RADEEL IV. V, Hierbij roep ik U op tot het houden van eene Raads vergadering op Maandag 30 September 1935, s voormiddags 9/£ uur» I. II. III» GROW/,23 September 1935. De Burgemeester, Punthn van behandeling: Notulen. Mededeelingen Benoeming van een hoofd der U.^.O.School te Grouw. De voordracht luidt: 1. J.van der Velde te Sneek 2. V/Human te Lemmer. 3. J.van der Ploeg te Gieten» Voorstel tot het aangaan van een rekening-courant- overeenkomst met de N.V.Bank voor Nederl.Gemeenten. Voorstel inzake overname van de brug over "het Deel" in den weg Grouw - Nes.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 1