A Aan Heeren leden van den Raad. Punt IV. De betalingen,welke het Rijk aan de gemeente - en deze aan het Rijk heeft te doen,loopen over de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Heeft de gemeente bij de bank een tegoed3dan wordt it gestort op de postrekening van den gemeenteontvanger en werpt alsdan geen rente af;staat de gemeente bij de bank in het debet,dan wordt daarentegen een hooge rente berekend. Bij het aangaan van een rekening-courant-overeen komst is dit anders en wprdt ook van de saldi rente uitgekeerd. De rente,welke door de bank wordt bepaald,zal niet meer mogen bedragen dan 1% boven het promesse-discon to der Ned.Bank voor het debet-saldo en niet minder dan 2 beneden het premesso - disconto over het credit- saldo;momenteel bedragen deze rentepercentages resp. 6/4 en 3U Waar het hebben van een rekening-courant-overeen komst met genoemde bank door ons in het belang der ge meente wordt geachtstellen wij U voor,tot het aangaan eener zoodanige overeenkomstovereenkomstig het in con cept bij de stukken gevoegd besluit,te besluiten Punt V. De^minder goedos^toestandwaarin de brug over "het Deel" in den weg Grouw-Nesverkeertis aanleiding ge weest tot een tweetal conferenties tusschen eenn Com missie uit Ged.Statenhet gemeentebestuur van Utingera- deel en ons college.De bedoeling dezer besprekingen was een sluiting van de brug voor het verkeer met motorrij tuigen en aanhangwagens met een grootere wielbelasting dan 1400 K.G. te voorkomen.Daartoe zou noodig zijn,dat de brug,welke thans in eigendom,onderhoud en beheer aan het waterschap "de Leppedijk" behoort,alszoodanig aan de beide gemeenten werd overgedragen.Bij de eerste bespre king,waarbij ook het bestuur van het waterschap "de Leppedijk" aanwezig was,is gepleit voor een verlaging van de brug met 40 c.M.^het waterschapsbestuur heeft hierin toegestemd. Wij meenen,dat de belangen van het dorp Grouw der mate bij het behoud van den weg Grouw-Nesals 3e klaêse verkeersweg zijn betrokken,dat overname van bovenbedoel de brug door de beide gemeenten in dier voege,dat de gemeente Utingeradeel 1/3 en de gemeente Idaarderadeel 2/3 van het onderhoud voor hare rekening neemtverant woord is te achten. Voldoendemaar tevens noodzakelijk voor een veilig verkeer,zal zijn,dat het aanwezige brugdek wordt vervan gen door een nieuw 8 cM dik eikenhouten dek,waarvan de kosten worden geraamd op f 250.-.Eene verdere verbete ring wwelke zou bestaan uit een verlaging van de brug met oprittenenzmoet naar onze meening voorloo- pig achterwege blijvsn in afwachting van den uitslag van het onderzoekwaardoor de plannen inzake het groote scheepvaartkanaal Groningen-Lemmer definitief haar be slag zullen hebben gekregen. Op grond f

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 3