Aön Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDSRADSEL. Hierbij roep ik U op tot het houden van eene Raadsvergade ring op Donderdag 28 November 1935,'s voorm.9/2 uur. GROIN/,21 November 1935. De Burgemeester, ndeli Punten Notulen. Mededeelingen Benoeming van leden en plaatsvervangende leden der Commissie voor georganiseerd overleg. Benoeming van armvoogden en secretarissen-boekhouders der armvoogdijen te Grouw en Wartena( period.aftr. Voorstel tot hetverleenen van ongevraagd eervol ontslag aan K .Ha akma onderwij 2 er aan de o.l.school te V/ar ga Aanbieding der begrootingen voor 1936. Ver2oeken van armvoogden te Grouw en te V/arga om een verhoogd subsidie Ver2oek van armvoogden te Grouw om machtiging tot af- en over schrijving. Vaststelling der vergoeding ingevolge art.101 der L.O.wet 1920 aan de bijzondere scholen over het jaar 1933. Driejaarlijksche verrekening der vergoeding ingevolge art.101 der D.O.wet 1920 in2ake de Bijzondere School te Wartena Vaststelling suppletoir kohier hondenbelasting,dienst 1935. Voorstal tot wijziging van de monumentenverordening. Vaststelling van de verordeningen tot heffing en invordering van opcenten op de gemeente fonds be lasting en van schoolgeld. Voorstel om het pad langs de faecaliënbergplaats te Grouw aan het openbaar verkeer te onttrekken. Voorstel tot wijziging van de bijzondere voorschriften voor de brugwachters. Bespreking circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken inzake verlaging van jaarwedden en lonnen voor 1936. Voorstel om aan Onderhoudsplichtigen van de Kleine Brug te 7arga geen subsidie meer te verleenen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 1