^SS5«iS arjarwdr* vrssjr^ te varleoni Grouw mat f 12°°- asssMgyjRW*" sasBftfB, a^^uaaas^ asis&aaB»* Aan He eren leden van den Raad, Punt V, Punt III Wegens penndieke aftreding van de leden en plaatsvervangende hp+SSr^ Qe Co^ssie voor Georganiseerd Overleg voor zooveel betreft de vertegenwoordigers van den Raad zal opnieuw in de ontstane vacatures moeten worden voorzien, rfl °T ^e^en hadden in de commissie als zoodanig zitting de hee- SchafTnV-Tf10 en J'P°straa (leden)A.bjollema en D,L,van der bcnaai(plaatsvervangende leden), to?ewh?S,^J-50ersm6 stelt zioh in verband met zijn benoeming tot wethouder dezer gemeente- niet herkiesbaar,terwijl de hëe? A,S.jollema als ziinde p-ppti ii h t,-n j king komt, J scen lld v°n dt:n Rs&<3,met meer in aanmer- 0?!haai?i81 leerlingen der o.l. school te War ga bedroe-Er on dr Msnrt16 Juni en 16 Seotember van lit fero 134 n^t^ool^d^'ioVë-f™80"6"-1?'^1 dlt OP i - n l<-( Zal 2ijn,zoooat h6"t £CemiGÖ6ld aantal ipaT1 taTIëergs^n^Vdf 1b9351°P ka" worden gesteld ;het aan- eerKrocnten aan de school veroonden bedraagt 4 Tenzij bijzondere redenen daartoe aanleiding gevrn p-rirtt in school^cn IT?/" der voor den h ert bS,6" Van het l8ger onderwijs stellen wij U 1 Januari"11936^°P °ntSl5g lnSaot>TO™ït door ons bepaafd op Punt VII, Doordat bij het opmaken der be, rooting voor niQ+ Punt XII De Minister van Binnenlandsche Zaken vestigt er dr- aanrf-rht veronderen"art9 der ■3 e luit van 15 Januari 1935 vastgestelde verordening tsssss:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 3