tot heffing van schoolgeld is slechts goedgekeurd tot 1 Januari 1936 ,naar onze meening bestaan er geene redenen tot wijziging dezer heffing waarom wij U voorstellen,de verordening ongewijzigd opnieuw vast te stellen» Punt XIV. Ingevolge art.9 der Wegenwet kan bij een door de Kroon goed te keuren raadsbesluit een weg aan het openbaar verkeer worden ont trokken. Wij achten het om verschillende redenen gewenscht,dst van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt met betrekking tot het pad langs het terrein jier faecaliënbergplaats te Grouw en wel voor het gedeelte vanWde V/est zij de der bergplaats tot het betonpad van den Wandelweg,Het ligt in onze bedoeling,het terrein, door plaatsing van eene afrastering van prikkeldraad met heesters aan weerszijden,geheel vrij te maken. Wij stellen U daarom voor,tot onttrekking aan het openbaar verkeer van bedoeld gedeelte padwaartegen geene bezwaren zijn ingebracht,te besluiten. Punt XV. De geringe doorvaart op Zondag door de bruggen te V/arga en v/artena gedurende het winteiholfjaa"r heeft bij ons de vraag doen rijzen,of het niet mogelijk zou zijn deze bruggen gedurende dien tijd des Zondags geheel te sluiten.Eenerzijds wordt daardoor in de kosten der vervanging eene besparing verkregen van pl.m. f 130.-,terwijl anderzijds de vrije Zondag voor de brugwachters van meer beteekenis wordt. Over het tijdvak 1 Oct.1934 - 1 April 1935 (26 Zondagen) moest de brug te Wartena des Zondags worden bediend voor slechts 31 schepen(de melkboot uitgezondêrd),terwijl door de brug te Warga slechts 8 schepen,waarvoor bediening noodig was passeerden. In aanmerking nemende,dat het vervoer van melk- en melkpro ducten naar- en van de zuivelfabrieken ter plaatse niet wordt gehinderd en in bijzóndere gevallen opening der bruggen moge lijk blijft,wil het ons voorkomen,dat zonder eenig bezwaar tot algeheele sluiting op Zondag gedurende het winterhalfjaar kan worden overgegaan. In afwijking van de bestaande regeling zijn}/ln ons tfoorgtel niet opgenomen de uren van sluiting,doch die van opening der bruggen,waarbij rekening is gehouden met het al of niet open zijn der provinciale bruggen. Deze regeling en de daarmede verband houdende wijziging van de vacantieregeling is in overleg met de brugwachters tot stand gekomen Punt XVI. Bij circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 4 Sept.jl. werd ons medegedeelddat de Regeering in verband met den financieelen toestand van 's Lands financiën,met ingang van 1 Januari 1936 op de bedden en loonen van het Rijkspersoneel eene aigemeene verlaging van 5 zou toepassen;verzocht werd, voor het behoud van de vereischte overeenstemming,de wedden van de ambtenaren dezer gemeente eene overeenkomstige verlaging te doen ondergaan en de loonen der werklieden te toetsen aan het plaatselijk loon- en levenspeil. Hoewel deze circulaire onze instemming niet heeft en zij ons dan ook niet tot maatstaf heeft gediend,hebben wij toch gemeend een onderzoek te moeten instellen naar de salarissen en lonnen der verschillende ambtenaren en werklieden dezer gemeente in vergelijking met diewelke in een zevental gelijksoortige Friesch pl&tfcelandsgemeenten worden genoten. Na deze vergelijking zijn Burgemeester en Wethouders unaniem van meening;1 Ie.dat de jaarwedde van den derden ambtenaar ter secretarie moet worden verhoogd en nader vastgesteld op f 500 - f 800.-. 2o.dat er voor verlaging van de wedden en loonen der ambtena ren ter secretarieden concierge,de brugwachters,de secretarissen- boekhouders der armvoogdijc-n,de echoolschoonmaaksters,den con- n monteur troleur der steunverleening,den chef-monteur^en den bofekhouder van het G.E.B,,het personeel van den Keuringsdienst en de graf delvers,thans geen termen aanwezig zijn Voorts

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 5